Tangiamo tillförs cirka 15,9 MSEK genom övertecknad företrädesemission och genomför riktad nyemission till garanter om ca 0,91 MSEK

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR INTE AVSEDD ATT PUBLICERAS, OFFENTLIGGÖRAS, ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, SINGAPORE, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Styrelsen för Tangiamo Touch Technology AB (publ) (“Tangiamo” eller ”Bolaget”) meddelar idag att nyemissionen av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om cirka 12,9 MSEK (”Företrädesemissionen”) övertecknades, vilket innebär att inga garantiåtaganden därmed kommer att utnyttjas. Teckningsgraden uppgick till cirka 139,84 procent. Mot bakgrund av den höga efterfrågan har styrelsen i Bolaget beslutat att genomföra en riktad nyemission av aktier utan företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 3,0 MSEK (”Övertilldelningsoptionen”). Genom Företrädesemissionen och Övertilldelningsoptionen tillförs Tangiamo cirka 15,9 MSEK före transaktionskostnader. Utöver Företrädesemissionen och Övertilldelningsoptionen har styrelsen också idag beslutat att genomföra en emission av aktier med en likvid om cirka 0,91 MSEK för att reglera aktuella garantikostnader i Företrädesemissionen (den ”Riktade Emissionen”).

Kommentar från VD Linh Thai
Vi är glada över att utfallet av emissionen blev så bra, samt att intresset bland befintliga som nya aktieägare var stort. Våra produkter ligger rätt i tid vilket har börjat synas på orderingången. Vi ser fram emot att etablera oss på nya marknader.

Teckning och tilldelning avseende Företrädesemissionen och Övertilldelningsoptionen.
Den som på avstämningsdagen den 26 maj 2021 var registrerad som aktieägare i Tangiamo ägde rätt att med företräde teckna nya aktier i Bolaget. För varje innehavd aktie erhölls en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter berättigade till teckning av en (1) ny aktie i Tangiamo till teckningskursen 0,58 SEK per aktie. Härutöver erbjöds möjlighet att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter. Företrädesemissionen omfattades av teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgående till totalt cirka 72 procent.

Utfallet i Företrädesemissionen visar att totalt 19 081 027 aktier tecknades med stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 85,61 procent av Företrädesemissionen. Därutöver tecknades 12 085 990 aktier av utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 54,23 procent av Företrädesemissionen. Teckningsgraden uppgick till cirka 139,84 procent. Företrädesemissionen är således övertecknad, vilket innebär att inga garantiåtaganden därmed kommer att tas i anspråk.

För att tillgodose överteckningen av Företrädesemissionen har styrelsen, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 7 maj 2020, beslutat att emittera 5 172 413 aktier och därmed till fullo nyttja Övertilldelningsemissionen. Aktierna i Övertilldelningsemissionen kommer att emitteras till en teckningskurs om 0,58 SEK per aktie, motsvarande en teckningslikvid om cirka 3,0 MSEK och på de övriga villkor som framgår i det informationsmemorandum som Bolaget offentliggjorde den 28 maj 2021 (”Informationsmemorandumet”). Sammantaget tillförs Bolaget genom Företrädesemissionen och Övertilldelningsemissionen därmed cirka 15,9 MSEK före emissionskostnader. Rätten att teckna aktier i Övertilldelningsemissionen tillfaller de personer som tecknat aktier i Företrädesemissionen utan att erhålla full teckning.

Tilldelning av aktier har skett i enlighet med de principer som anges i Informationsmemorandumet. Besked om tilldelning till de personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter beräknas distribueras av Hagberg & Aneborn Fondkommission AB idag, den 17 juni 2021. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant senast på likviddagen den 22 juni 2021 i enlighet med instruktionerna på den avräkningsnota som skickas ut. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Tilldelning av aktier i Övertilldelningsemissionen tillfaller de personer som tecknat aktier i Företrädesemissionen utan att erhålla full teckning.

Den Riktade Emissionen
Mot bakgrund av den höga teckningsgraden i Företrädesemissionen som föranlett fullt utnyttjande av Övertilldelningsoptionen, har styrelsen i Bolaget beslutat att genomföra den Riktade Emissionen med följande huvudsakliga villkor.

Likviden i den Riktade Emissionen uppgår till ca 0,91 MSEK, vilken erläggs genom kvittning av de fordringar som garanterna i Företrädesemissionen, Modelio Equity AB och Hexamo AB, erhållit genom utställande av de aktuella emissionsgarantierna. Den Riktade Emissionen omfattar sammanlagt 1 581 893 nyemitterade aktier tecknade till en teckningskurs om 0,58 SEK per aktie, d.v.s. samma kommersiella villkor som gäller för Företrädesemissionen och Övertilldelningsoptionen.

Antal aktier och aktiekapital
Efter registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket kommer Bolagets aktiekapital att öka med 4 457 634,60 SEK till sammanlagt 17 830 538,80 SEK. Antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 22 288 173 aktier till totalt 89 152 694 aktier. Utspädningseffekten för befintliga aktieägare som inte deltagit i Företrädesemissionen uppgår till 25,0 procent av kapitalet och rösterna.

Efter registrering av aktierna som emitteras inom ramen för Övertilldelningsemissionen hos Bolagsverket kommer Bolagets aktiekapital öka med ytterligare 1 034 482,60 SEK till totalt 18 865 021,40 SEK. Antalet aktier i Bolaget kommer att öka med ytterligare 5 172 413 aktier till totalt 94 325 107 aktier. Utspädningseffekten från Övertilldelningsoptionen och Företrädesemissionen uppgår till cirka 29,1 procent av kapitalet och rösterna i Bolaget.

Efter registrering av aktierna som emitteras inom ramen för den Riktade Emissionen hos Bolagsverket kommer Bolagets aktiekapital öka med ytterligare 316 378,60 SEK till totalt 19 181 400,00 SEK. Antalet aktier i Bolaget kommer att öka med ytterligare 1 581 893 aktier till totalt 95 907 000 aktier.

Utspädningseffekten för Företrädesemissionen, Övertilldelningsemissionen och den Riktade Emissionen tillsammans uppgår till cirka 30,28 procent av kapitalet och rösterna.

Handel med BTA
Handel i betald tecknad aktie (BTA) kommer att äga rum på Nasdaq First North Growth Market intill dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket och BTA omvandlats till aktier, vilket beräknas ske omkring vecka 26 2021.

Emissionsinstitut
Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med de aktuella nyemissionerna.

 

För mer information
Vänligen kontakta:

Linh Thai, CEO
linh.thai@tangiamo.com

Office
info@tangiamo.com
+46 31 51 57 30

Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission. Kontaktuppgifter: Kungsgatan 3, Stockholm, email. ca@gwkapital.se, tel. 08-503 000 50.

Denna information är sådan information som Tangiamo Touch Technology AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-06-17 kl 15:05.

Tangiamo i korthet
Tangiamo Touch Technology AB (publ) är ett svenskt företag med säte i Göteborg. Bolaget noterades 2017 på Nasdaq First North Growth Market och arbetar främst med tillämpningar av sensorteknologi inom Gaming. Bolaget har patent på en rad områden inom både touch teknologi och visuell identifiering. Bolagets produkter finns installerade på kasinon, spelhallar och kryssningsfartyg i mer än 30 länder. Mer information om verksamheten finns på www.tangiamo.se. Bolagets aktie (TANGI) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktionerna där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om att följa sådana restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bolaget. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Bolaget kommer endast att ske genom det informationsmemorandum som Bolaget beräknar offentliggöra.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Kanada, Australien, Japan, Hongkong, Schweiz, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier eller andra värdepapper i Bolaget har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”U.S. Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i U.S.

I den utsträckning detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden representerar sådana uttalanden inte fakta och kännetecknas av ord som “ska”, “förväntas”, “tror”, “uppskattar”, “avser”, “ämnar”, “antar” och liknande uttryck. Sådana uttalanden uttrycker Tangiamo avsikter, åsikter eller nuvarande förväntningar eller antaganden. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande planer, uppskattningar och prognoser som Tangiamo har gjort efter bästa förmåga men som Tangiamo inte påstår kommer vara korrekta i framtiden. Framåtriktade uttalanden är förenade med risker och osäkerheter som är svåra att förutse och generellt inte kan påverkas av Tangiamo. Det bör hållas i åtanke att faktiska händelser eller utfall kan skilja sig väsentligt från vad som omfattas av, eller ges uttryck för, i sådana framåtriktade uttalanden.