TC TECH offentliggör tilläggsprospekt

TC TECH Sweden AB (publ) (”TC TECH” eller ”Bolaget”) publicerar härmed ett tilläggsprospekt, i tillägg till det prospekt som offentliggjordes den 27 november 2018 med anledning av TC TECHs förestående fullt garanterade företrädesemission. Tilläggsprospektet har nu har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att Bolaget den 3 december 2018 offentliggjorde ett pressmeddelande att styrelseledamot Anders Lönner har avlidit. Tilläggsprospektet finns tillgängligt i elektroniskt format på Finansinspektionens (www.fi.se), Bolagets (www.tctech.se) och Arctic Securities (www.arctic.com/secse) hemsidor.

Investerare som före offentliggörandet av tilläggsprospektet har gjort en anmälan eller på annat sätt samtyckt till teckning av aktier i erbjudandet har enligt 2. Kap 34 § LHF rätt att återkalla sin anmälan eller samtycke inom två arbetsdagar från offentliggörandet av tilläggsprospektet, det vill säga senast den 11 december 2018. Återkallelse ska ske skriftligen till Arctic Securities, ämne: TC TECH, Biblioteksgatan 8, 114 46 Stockholm eller via e-post till subscription@arctic.com. Det datum för återkallelse som tas i beaktande är det datum då posten stämplat brevet eller när e-posten inkommit till Arctic Securities. Investerare som anmält sig för teckning av aktier i erbjudandet genom förvaltare ska kontakta sin förvaltare gällande återkallelse. Anmälan som ej återkallats kommer att förbli bindande och investerare som önskar kvarstå vid sin teckning av aktier i erbjudandet behöver ej vidta några åtgärder. För fullständiga villkor och övrig information om erbjudandet hänvisas till prospektet.

Rådgivare

Finansiell rådgivare till TC TECH i samband med företrädesemissionen är Arctic Securities AS, filial Sverige. Legal rådgivare till TC TECH är Advokatfirman Delphi.

För mer information, kontakta:

Alexander Luiga, VD, TC TECH Sweden AB (publ)
Tel: 08-788 08 01
E-post: alexander.luiga@tctech.se
www.tctech.se

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 7 december 2018 13.30 CET. 

Om TC TECH

TC TECH utvecklar, tillverkar och säljer system som används för replikering av nanostrukturer i plastprodukter. Grunden för verksamheten är en egenutvecklad och patenterad induktionsteknik som gör det möjligt att mycket snabbt och precist hetta upp och kyla ner material. TC TECH’s teknologi lämpar sig väl för plast, och bolaget har initialt valt att fokusera på system för s.k. Light Guide Plates (LGP), en plastskiva som sprider och fördelar ljuset från ljuskällan bakom bildskärmar. TC TECH’s system möjliggör bildskärmar som är tunnare, ger jämnare ljusspridning samt har lägre energiförbrukning.

TC TECH’s aktie är noterad på Nasdaq First North. Arctic Securities AS, filial Sverige är bolagets Certified Adviser. 

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i TC TECH. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i TC TECH kommer endast att ske genom det prospekt som Bolaget offentliggjort. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Hong Kong, Kanada eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt.

Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, eller kommer att registreras, enligt United States Securities Act från 1933, enligt dess senaste lydelse, (”Securities Act”) och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon annan delstat i USA och får därför inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller genom transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende Emissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”planeras”, ”uppskattas”, ”kan”, och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.