Teckningsperioden i Alzinovas företrädesemission inleds idag

Idag, den 30 maj 2022, inleds teckningsperioden i Alzinova AB:s (publ) (”Alzinova” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner, vilken offentliggjordes den 19 april 2022 (”Företrädesemissionen”). Teckningsperioden löper till och med den 13 juni 2022. Observera dock att förvaltare kan ha ett sista svarsdatum för teckning i Företrädesemissionen som infaller före den 13 juni 2022.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL STORBRITANNIEN, USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

Idag, den 30 maj 2022, inleds teckningsperioden i Alzinova AB:s (publ) (”Alzinova” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner, vilken offentliggjordes den 19 april 2022 (”Företrädesemissionen”). Teckningsperioden löper till och med den 13 juni 2022. Observera dock att förvaltare kan ha ett sista svarsdatum för teckning i Företrädesemissionen som infaller före den 13 juni 2022.

Villkor och tidplan för Företrädesemissionen i sammandrag:

  • För varje innehavd aktie på avstämningsdagen den 25 maj 2022 tilldelades innehavaren en (1) uniträtt. Fyra (4) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av fem (5) aktier och fyra (4) teckningsoptioner av serie TO3.
  • Teckningskursen per unit uppgår till 10,50 SEK, motsvarande 2,10 SEK per aktie. Teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt.
  • Företrädesemissionen innebär en emission av högst 4 052 379 units motsvarande 20 261 895 aktier och 16 209 516 teckningsoptioner.
  • Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 42,5 MSEK före emissionskostnader och vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner tillförs Bolaget ytterligare högst cirka 51,1 MSEK före emissionskostnader.
  • Företrädesemissionen omfattas till cirka 80 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.
  • Teckningsperiod: 30 maj 2022 – 13 juni 2022.
  • Handel med uniträtter: 30 maj 2022 – 8 juni 2022.
  • Beräknad dag för offentliggörande av utfall: 15 juni 2022.

För fullständig information om Företrädesemissionen hänvisas till det offentliggjorda prospektet som återfinns på Bolagets hemsida: www.alzinova.com.

Teckning med företrädesrätt
De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 25 maj 2022 var registrerade i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) och för Bolagets räkning förda aktieboken, direktregistrerade aktieägare, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi från Euroclear. För det fall ett annat antal uniträtter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, ska den särskilda anmälningssedeln, som finns tillgänglig på Mangolds hemsida www.mangold.se/aktuella-emissioner/, användas som underlag för teckning genom kontant betalning.

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget var förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare på avstämningsdagen erhåller varken emissionsredovisning eller särskild anmälningssedel från Euroclear.

Teckning och betalning ska då i stället ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.

Teckning utan företrädesrätt
Anmälan om teckning utan företrädesrätt genom förvaltare sker enligt instruktioner från respektive förvaltare. För teckning genom en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto, vänligen kontakta din förvaltare.

Anmälan om teckning utan företrädesrätt i övrigt sker elektronisk teckning med Bank-ID på Mangolds hemsida www.mangold.se/aktuella-emissioner/. Alternativt genom att skicka in en anmälningssedel via e-post till Mangold.

För ytterligare information om hur du går till väga för att teckna units i företrädesemissionen samt sammanfattande ord från VD Kristina Torfgård, se publicerat aktieägarbrev på www.alzinova.com eller www.mangold.se/aktuella-emissioner/.

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Alzinova i samband med Företrädesemissionen. Fredersen Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kristina Torfgård, VD
Telefon: +46 70 846 79 75
E-post: kristina.torfgard@alzinova.com

För frågor med anledning av Företrädesemissionen, vänligen kontakta:
Mangold Fondkommission AB
Tel: +46 8 5030 1595
E-post: emissioner@mangold.se

Om Alzinova AB
Alzinova är ett svenskt biofarmabolag i klinisk utvecklingsfas specialiserat på behandling av Alzheimers sjukdom, där utgångspunkten är att angripa neurotoxiska amyloid-beta-oligomerer. Huvudkandidaten ALZ-101 är ett terapeutiskt vaccin mot Alzheimers sjukdom. Alzinovas patenterade AβCC-peptidteknologi gör det möjligt att utveckla sjukdomsmodifierande behandlingar som med stor träffsäkerhet angriper de toxiska amyloid-beta-oligomerer som är centrala i sjukdomens uppkomst och utveckling. I ett globalt perspektiv är Alzheimers sjukdom en av de vanligaste och mest förödande neurologiska sjukdomarna, med i storleksordningen 40 miljoner drabbade idag. Baserat på samma teknik utvecklar företaget även antikroppen ALZ-201 som idag är i preklinisk utvecklingsfas, och målet är att utöka pipelinen ytterligare. Företagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Corpura Fondkommission AB, info@corpura.se, +46 (0)768-532 822. För mer information om Alzinova, besök gärna: www.alzinova.com.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Alzinova i någon jurisdiktion. Inbjudan till berörda personer att delta i Företrädesemissionen kommer endast att ske genom det EU-tillväxtprospekt som Bolaget har offentliggjort med anledning av Företrädesemissionen.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Storbritannien, USA, Kanada, Japan, Australien, Hong Kong, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagar och regler.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.