Tendo AB offentliggör utfall i nyligen genomförd företrädesemission av units

Teckningstiden i Tendo AB:s (“Tendo” eller “Bolaget”) företrädesemission av units avslutades den 4 april 2023. Företrädesemissionen tecknades till totalt cirka 43,5 procent inklusive teckningsförbindelser, vilket innebär att garantiåtaganden om cirka 20 procent har aktiverats för att uppnå en total teckning om cirka 63,5 procent. Tendo tillförs därmed cirka 6 MSEK före emissionskostnader. Styrelsen har för avsikt att fatta formellt beslut om tilldelning imorgon, den 6 april 2023. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut efter styrelsemötet.

VD Sofie Woge kommenterar

”Jag vill börja med att rikta ett stort tack till de befintliga aktieägare och nya investerare som valt att teckna i emissionen. Vi uppnådde inte det utfall vi hade hoppats på, och vi kommer nu att konsolidera våra resurser och fokusera på fortsatt kommersialisering av Tendo OneGrip under 2023. Den kommersiella resan har inletts under teckningstiden med en första patientremiss för en Tendo OneGrip och vi har även banat väg för att inleda försäljning i Norden med ett LOI för distribution i Danmark. Parallellt kommer vi att revidera planen för optimering av produkten, klinisk studie och CE-märkning, samt söka fortsatt finansiering till att ta dessa viktiga stegen för internationell expansion och försäljningsökning.”

 

Teckning, tilldelning och betalning avseende företrädesemission

Företrädesemission tecknades till totalt cirka 4,1 MSEK, inklusive teckningsförbindelser om cirka 1,8 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 43,5 procent. Därutöver har garantiåtaganden om cirka 1,9 MSEK aktiverats, motsvarande cirka 20 procent av totala högsta emissionsvolymen. Total teckningsgrad (inklusive garantiåtagande) uppgår därmed till cirka 63,5 procent av den totala högsta emissionsvolymen. Tendo tillförs således cirka 6 MSEK före emissionskostnader om cirka 1,6 MSEK (varav cirka 0,3 MSEK avser garantiersättning förutsatt att samtliga garanter väljer att erhålla kontant ersättning).

 

Totalt har 1 362 662 units tecknats med stöd av uniträtter, inklusive teckningsförbindelser om cirka 1,8 MSEK. Totalt har 1 135 019 units tecknats utan stöd av uniträtter, inklusive aktiverade garantiåtaganden. Genom företrädesemissionen nyemitteras således 4 995 362 aktier och 2 497 681 teckningsoptioner av serie TO 2. De tecknare som tilldelas units utan företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka är planerade att skickas ut imorgon, efter formellt styrelsebeslut om tilldelning. Tilldelade units utan företrädesrätt ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

 

Ersättning för garantiåtaganden

Garantiåtagandena har utgjorts av en så kallad toppgaranti om totalt 20 procent, motsvarande cirka 1,9 MSEK av emissionsvolymen. För utställd toppgaranti utgår kontant ersättning om 15 procent av garanterat belopp, alternativt en ersättning om 17 procent i form av units. För det fall garantiåtagare väljer ersättning i form av units ska dessa erläggas i form av en riktad emission. Teckningskursen för eventuella units som emitteras som garantiersättning är fastställd till 2,40 SEK per unit, motsvarande 1,20 SEK aktie, vilket motsvarar den fastställda teckningskursen i den genomförda företrädesemissionen.

 

Garanter som önskar erhålla garantiersättning i form av units ska underrätta Sedermera Corporate Finance AB härom snarast efter föreliggande offentliggörande av utfall i genomförd företrädesemission. Eventuellt beslut om en riktad emission till garanterna kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.

 

Antal aktier och aktiekapital

När företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier i Tendo ha ökat med 4 995 362 aktier, från 6 480 000 aktier till 11 475 362 aktier. Bolagets aktiekapital kommer vid registreringen att ha ökat med 699 350,68 SEK, från 907 200,00 SEK till 1 606 550,68 SEK. Härutöver kommer det finnas 2 497 681 utestående teckningsoptioner av serie TO 2. Den totala utspädningen som den initiala företrädesemissionen medför för de aktieägare som inte har deltagit i företrädesemissionen uppgår till cirka 43,5 procent avseende röster och kapital.

 

Handel med betald tecknad unit (BTU)

Handel med BTU pågår på Spotlight Stock Market till och med den dag då Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Registreringen är beräknad att ske omkring den 21 april 2023.

 

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 2

Efter registrering kommer det att finnas totalt 2 497 681 utestående teckningsoptioner av serie TO 2. En (1) teckningsoption av serie TO 2 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Tendo under den period som löper från och med den 7 september 2023 till och med den 21 september 2023. Teckningskursen för TO 2 ska uppgå till sjuttio (70) procent av det genomsnittliga volymviktade priset på aktien enligt den officiella kursstatistiken för Spotlight Stock Market under en period av tjugo (20) handelsdagar som avslutas två (2) bankdagar före nyttjandeperiodens början och teckningskursen kommer att fastställas inom intervallet 1,20-1,90 SEK per ny aktie. Bolaget kommer att tillkännage teckningskursen dagen före den första dagen av nyttjandeperioden. Vid fullt nyttjande av TO 2 till högsta lösenkurs kommer Bolaget att tillföras cirka 4,7 MSEK före transaktionskostnader.

 

Genom TO 2 kan aktiekapitalet öka med maximalt 349 675,34 SEK. Under förutsättning att TO 2 nyttjas fullt ut kommer TO 2 att resultera i en utspädning på cirka 17,9 procent. TO 2 planeras att tas upp till handel på Spotlight Stock Market snarast efter slutlig registrering hos Bolagsverket. Sista dag för handel i TO 2 förväntas vara den 19 september 2023.

 

Rådgivare

I samband med företrädesemissionen har Tendo anlitat Sedermera Corporate Finance AB som finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB som legal rådgivare och Nordic Issuing AB som emissionsinstitut.

 

För mer information om Företrädesemission, vänligen kontakta:

Sedermera Corporate Finance AB

Telefon: +46 (0)40 615 14 10

E-post: cf@sedermera.se

www.sedermera.se

Denna information är sådan som Tendo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-04-05 16:52 CET.

För mer information om Tendo, vänligen kontakta:
Sofie Woge, VD, Tendo
Telefon: (+46) 760 – 21 22 13
E-post: sofie@tendoforpeople.se

Kort om Tendo
Tendo AB är ett medicintekniskt bolag som utvecklar medicintekniska robotiserade hjälpmedel till personer med funktionsnedsättningar i händerna. Bolagets första produkt, Tendo OneGrip, är en handske med integrerat exoskelett som ger styrka och rörlighet i händerna till personer med begränsad, eller saknad handfunktion till följd av en ryggmärgsskada. Bolaget är beläget i Lund i Sverige. Tendo AB är noterat på den svenska Spotlight Stock Market. Mer information på www.tendoforpeople.se.