Tendos emission av units fulltecknad

Den 28 mars 2022 avslutades anmälningsperioden i Tendo AB:s (”Tendo” eller ”Bolaget”) emission av units (aktier och vederlagsfria teckningsoptioner) inför planerad notering på Spotlight Stock Market (”Noteringsemissionen”). Noteringsemissionen tecknades till totalt cirka 18,75 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 100 procent. Genom Noteringsemissionen tillförs Bolaget således cirka 18,75 MSEK före emissionskostnader och kvittning av tidigare erhållet brygglån samt dess ränta. Bolaget tillförs genom Noteringsemissionen cirka 260 nya aktieägare. Avräkningsnotor är planerade att skickas idag, den 30 mars 2022. Handel i Tendos aktier och teckningsoptioner av serie TO 1 på Spotlight Stock Market är planerad att inledas den 6 april 2022. Bolaget har även ingått avtal om likviditetsgaranti med Sedermera Corporate Finance AB.

VD Sofie Woge kommenterar
Jag vill börja med att rikta ett stort tack för förtroendet till alla nytillkomna aktieägare. Med den tillförda likviden står Tendo väl rustade för att kunna lansera Tendo OneGrip på den skandinaviska marknaden och därmed accelerera vår tillväxt. Jag och mitt team är övertygade om att Tendo har en ljus framtid och vi ser mycket fram emot att kunna ge tillbaka självständighet till personer som lever med en funktionsnedsättning och samtidigt bidra till att lösa de globala hälsoutmaningarna.

Teckning och tilldelning
Noteringsemissionen tecknades till cirka 18,75 MSEK inklusive teckningsåtagande, motsvarande en teckningsgrad om cirka 100 procent. Bolaget erhåller genom Noteringsemissionen således cirka 18,75 MSEK före emissionskostnader (om cirka 1,6 MSEK), kvittning av brygglån (om cirka 4 MSEK) och premiekompensation för tidigare erhållet brygglån (om cirka 0,3 MSEK) som i sin helhet kvittas mot units. Resterande cirka 12,85 MSEK avser nytt kapital in i Bolaget. Tilldelning av units har beslutats av styrelsen i enlighet med de principer som anges i villkoren i prospektet. Avräkningsnotor förväntas skickas ut idag, den 30 mars 2022. Tecknare som inte tilldelats units erhåller inte någon avräkningsnota.

Antalet aktier och aktiekapital
Totalt kommer 2 778 000 nya aktier samt 1 389 000 teckningsoptioner av serie TO 1 att nyemitteras. När Noteringsemissionen registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier att uppgå till 6 480 000 stycken och aktiekapitalet att uppgå till 907 200,00 SEK. Det totala antalet teckningsoptioner av serie TO 1 kommer att uppgå till 1 389 000 stycken.

Planerad första dag för handel
Planerad första dag för handel i Tendos aktier och teckningsoptioner av serie TO 1 på Spotlight Stock Market är den 6 april 2022. Att handel inleds på planerad dag förutsätter att emissionen registreras på Bolagsverket i tid, samt att aktier och teckningsoptioner till de tecknare som erlagt likvid i tid bokats ut till respektive konto/depå. Aktien kommer att handlas under kortnamnet ”TENDO” och aktiens ISIN-kod är SE0017486426. Vidhängande teckningsoptioner av serie TO 1 har kortnamnet ”TENDO TO1” och ISIN-kod SE0017563893.

Likviditetsgaranti
Bolaget har i syfte att främja en god likviditet i aktien valt att anlita Sedermera Corporate Finance AB som likviditetsgarant. Sedermera kommer i sitt uppdrag som likviditetsgarant att kontinuerligt ställa handelsordrar på vardera köp- och säljsida i orderboken för Tendos aktie samt tillse att det hålls en förutbestämd spread i aktien. Syftet med likviditetsgarantin är – utöver att främja en god likviditet i aktien – att säkerställa en låg spread mellan köp- och säljkurs i den löpande handeln.

Rådgivare och emissionsinstitut
I samband med Noteringsemissionen har Sedermera Corporate Finance AB agerat som finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB som legal rådgivare och Nordic Issuing AB som emissionsinstitut. Shark Communication AB är Bolagets kommunikationsrådgivare.

Selling Agent
Nordnet Bank AB har agerat Selling Agent i Noteringsemissionen.

För mer information om Noteringsemissionen, vänligen kontakta:
Sedermera Corporate Finance AB
Telefon: +46 (0) 40 615 14 10
E-post: info@sedermera.se
Hemsida: www.sedermera.se

Denna information är sådan som Tendo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-03-30 21:17 CET.

För mer information om Tendo, vänligen kontakta:
Sofie Woge, VD, Tendo
Telefon: (+46) 760 – 21 22 13
E-post: sofie@tendoforpeople.se

Kort om Tendo
Tendo är ett medicintekniskt bolag som utvecklar medicintekniska robotiserade hjälpmedel. Bolaget är i färd med att utveckla produkten Tendo OneGrip, en handske med ett s.k. integrerat exoskelett, som assisterar personer med begränsad handfunktion till följd av en ryggmärgsskada, ”SCI” (Eng. Spinal Cord Injury). Enligt styrelsens bedömning finns det för närvarande inte något motsvarande robotiserat hjälpmedel, likt Tendo OneGrip, som löser de komplexa behov som en SCI-patient har. Tendo OneGrip är planerad att marknadslanseras i Skandinavien i inledningen av 2023 och framgent siktar Bolaget mot större marknader, såsom USA och Japan.