Tillförs ca 8 MKR genom en riktad emission

  • Emissionen omfattar 7 272 727 nya aktier riktade mot UCCU DK och partners med långsiktigt intresse i SensoDetects utveckling, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bolaget genomför en riktad emission istället för en företrädesemission av tids- och kostnadsbesparingsskäl, något som förväntas gynna alla aktieägare. 
  • Teckningskursen var 1,10 kronor och sattes baserad på dagskurs per beslutsdag med hänsyn tagen till kursens utveckling och likviditeten i aktien under en 30 dagar period. 
  • Det totala emissionsbeloppet uppgår till 8 MSEK och har därmed inte föranlett krav på upprättande av prospekt. 
  • Kostnaden för emissionen beräknas uppgå till cirka 250 000 kronor, varav hälften i aktier och resterande avser konsultarvoden.  

Bakgrund och motiv  

Den riktade emissionen genomförs för att stärka SensoDetects finansiella ställning och tillföra rörelsekapital. Bolaget kommer efter emissionens registrering att ha sammanlagt 30 977 754 aktier, och aktiekapitalet ökas därmed med 1 236 364 kronor. Emissionen medför en spädningseffekt om ca 15 % för befintliga aktieägare. Det kapitaltillskott som emissionen innebär påverkar Bolagets framtida marknadsintroduktion och kan påskynda försäljning och kostnader för rörelsefinansiering tryggas för lanseringen av nya BERA 3.0.

UCCU är ett danskt corporate finance bolag som är registrerat hos det danska Finanstillsynet (motsvarande FI). UCCU har med partners ett intresse för investeringar inom bland annat med-tech, som är en stark sektor i Danmark, och är en positiv samarbetspartner för SensoDetect som ser spridning utanför Sverige som mycket positivt. Marknaden för SensoDetects system är global och långsiktiga internationella och nationella investerare är positivt för bolagets aktie och handeln i densamma.

Emissionen ger handlingsfrihet för SensoDetects genom säkring av kapital för en 12 månaders period även om förväntade intäkter skulle försenas. Detta har föranlett styrelsen att ta detta beslut för att tydligt och snabbt visa stabilitet för kommande 12 månader även om man räknar med att lanseringen av BERA 3.0 skall medföra positiva resultat. Styrelsen har därför ansett att en riktad emission kan öka takten av introduktion på marknaden samtidigt som man säkerställer bolagets behov av kapital och samtidigt avfärda eventuella frågetecken på ett för alla parter kostnadseffektiv och tryggt sätt.  

”Sensodetect går in i en ny fas med lansering av nya BERA 3.0 och med tydligt fokus på tillväxt med lönsamhet. Emissionen är ytterligare ett steg i denna riktning, och förväntas bidra positivt till bolagets helårsresultat”, säger Johan Olson, VD, Sensodetect. 

Johan Olson
VD, SensoDetect Aktiebolag (publ)
Telefon: 046-151273
e-post: jo@sensodetect.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SensoDetect AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 mars 2018.

SensoDetect belyser genom patenterad utrustning hjärnstammens reaktioner på ljudstimuli i syfte att ge sjukvården tydliga avvikelser och mönster för användning inom främst psykiatrin. Målet är att öka effektiviteten inom psykiatrin och därmed nyttan för sjukvården, samhället, patienter och anhöriga. SensoDetect är sprunget ur mångårig forskning vid Kliniskt psykoakustiskt laboratorium i Lund. Bolagets aktie är listad på AktieTorget.

Our Mission
Improve the lives of people with mental illness
Our Vision
Making ABR profiling tests with SensoDetect technology an integral part of setting diagnosis for mental illness
Our Value Proposition:
SensoDetect provides a complete audiogram for the brainstem, helping health care professional to set psychiatric diagnoses objectively and
cost effectively. This unique offering improves patients’ quality of life and reduces the economic impact on the health care system and society