Tillfredställande likviditet i handeln med Attana ABs aktie gör att bolaget idag slutar med likviditetsgarant

Attana AB har sedan först handelsdagen den 7 mars 2018 anlitat Erik Penser Bank som likviditetsgarant för bolagets aktie på NGM Nordic MTF. Likviditeten i handel med bolagets aktie har varit tillfredställande och bolaget bedömer att likviditeten kommer var fortsatt stabil även utan likviditetsgarant.

Attana AB handlas sedan den 7 mars 2018 på NGM Nordic MTF. I samband med första handelsdag utsåg bolaget Erik Penser Bank som likviditetagarant, där Erik Penser Bank åtog sig att fortlöpande och för egen räkning ställa köp- och säljkurser avseende Attanas aktier i enlighet med de vid var tid gällande villkor fastställda av NGM Nordic MTF. Bolaget har nu utvärderat handel i Aktien och kommit fram till att handel i aktien varit tillfredställande. Bolaget bedömer att handel kommer att vara fortsatt tillfredställande även utan likviditetsgarant och uppdraget avslutas därmed per dags datum.

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD Attana AB 
e-post: teodor.aastrup@attana.com 
tel: + 46 (0)8 674 57 00

Denna information är sådan som Attana AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 juni 2018 kl. 16.35 CET

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och biosensorer finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com.