Transtema har godkänts för notering på Nasdaq Stockholm och publicerar prospekt

Nasdaq Stockholms bolagskommitté har idag godkänt Transtema Group AB (publ) (“Transtema”) som emittent på Nasdaq Stockholms huvudlista, under förutsättning att vissa sedvanliga villkor uppfylls.

Transtema har mot bakgrund av listbytet upprättat och idag publicerat ett prospekt, vilket har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Första dag för handel på Nasdaq Stockholms huvudlista är planerad till onsdagen den 29 september 2021 och sista dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är planerad till tisdagen den 28 september 2021.  

  

Första dag för handel på Nasdaq Stockholms huvudlista är planerad till torsdagen den 29 september 2021. Aktierna kommer att handlas i Small Cap-segmentet med oförändrat kortnamn (TRANS) och ISIN-kod (SE0006758587). Det sker inte något erbjudande eller utgivande av nya aktier i samband med listbytet och aktieägare i Transtema behöver inte vidta några åtgärder i samband med listbytet.

Transtemas aktier har varit listade på Nasdaq First North Growth Market sedan den 21 november 2016. Innan dess var aktierna listade på Spotlight Stock Market. Sista handelsdag i Transtemas aktier på Nasdaq First North Growth Market är planerad till tisdagen den 28 september 2021.

”Efter den positiva utvecklingen i bolaget under de senaste åren, där vi visat att vi är ett stabilt bolag med god kontroll och goda framtidsutsikter, tar vi nu klivet in i börsens ’finrum’ – huvudlistan. Den omfattande revisionen och granskningen av bolaget har visat att vi uppfyller börsens högt ställda krav och är ett kvitto på kvalitet i alla delar av bolaget.

Noteringen på huvudlistan är ytterligare en viktig pusselbit i vår fortsatta expansion och utveckling av bolaget eftersom det bidrar till en ökad medvetenhet om vår verksamhet, stärker vår profil och vårt varumärke både hos våra kunder och hos investerare vilket innebär att vi får utökad tillgång till svenska och internationella kapitalmarknader. Dessutom ökar vår förmåga att attrahera och behålla kvalificerade medarbetare. Sammantaget är noteringen en viktig del i att skapa ökat långsiktigt aktieägarvärde”, säger Magnus Johansson CEO och koncernchef för Transtema.

Prospekt

För ytterligare information om Transtema och dess verksamhet hänvisas till det prospekt som har upprättats med anledning av listbytet. Prospektet finns tillgängligt på Transtemas webbplats (www.transtema.com) och på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se).

Rådgivare

Transtema har inför listbytet anlitat Advokatfirman Vinge som legal rådgivare samt Erik Penser Bank som finansiell rådgivare. Transtemas revisorer är PricewaterhouseCoopers.

Transtema är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 september 2021 kl. 15:40. Bolagets certified Adviser är Erik Penser Bank (08-463 83 00 / certifiedadviser@penser.se).

För mer information kontakta:

Magnus Johansson, CEO, 031-746 83 00 eller Henning Sveder, CFO, 031-746 83 00

 

Transtema är ett av Sveriges ledande företag inom design, byggnation, drift och underhåll av kommunikationsnät samt tekniska konsulttjänster till teleoperatörer, stadsnät, kommuner, kraftbolag samt större företag. Transtema tillhandhåller också nätverksutrustning, tjänster och produkter inom datalagring samt IoT-lösningar. Transtema grundades 1997. Nettoomsättning i Transtema Group AB (Publ) år 2020 var 1 405 Mkr (1 497). Antal anställda i koncernen är ca 1 100.