Truecallers styrelse har fattat beslut om att inleda ett återköpsprogram av egna aktier

 

Truecallers årsstämma 2022 bemyndigade tidigare i år Truecallers styrelse att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om återköp av B-aktier i bolaget. Återköp av B-aktier får ske av det antal aktier som motsvarar maximalt fem (5) procent av det totala antalet aktier i bolaget per dagen för årsstämman. Truecallers styrelse har nu beslutat om att inleda ett återköpsprogram av egna B-aktier. Syftet med programmet är främst att anpassa Truecallers kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov.

Truecaller har gett SEB i uppdrag att hantera programmet. Programmet kommer som tidigast att inledas idag den 23 september 2022 och kommer som längst att pågå till Truecallers årsstämma 2023.

 

Rapportering av genomförda återköp kommer att ske i enlighet med gällande regler.

 

Återköpsprogrammet ska uppfylla följande villkor:

  • Återköp ska ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med dess Regelverk för emittenter (nedan “Regelverket”)
  • Återköpen får inledas tidigast idag den 23 september 2022 och får pågå längst till årsstämman 2023.
  • Återköp får ske vid ett eller flera tillfällen, till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade börskursintervallet (dvs. i intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs) som publiceras på Nasdaq Stockholm.
  • Återköp får ske endast med iakttagande av de mängdbegränsningar för köp av egna aktier som anges i Regelverket.
  • Det totala antalet aktier som får återköpas får maximalt motsvara 5 procent av antalet utestående aktier i bolaget per dagen för årsstämman 2022 vilket motsvarade 18 697 985 aktier.
  • Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

 

Det totala antalet aktier i Truecaller uppgick vid årsstämman till 373 959 710 varav 46 783 800 stamaktier serie A och 327 175 910 stamaktier serie B.

 

Det totala antalet aktier i Truecaller uppgår vid tidpunkten för detta pressmeddelande till 379 059 710 aktier, varav 46 783 800 aktier av serie A och 327 175 910 aktier av serie B samt 5 100 000 av serie C. Samtliga C-aktier har återköpts av bolaget för att säkerställa bolagets åtagande i aktieprogram 2022 (som en del av incitamentsprogrammet LTIP 2022).

 

Truecaller innehar idag inga B-aktier i eget förvar.

 

För mer information, kontakta gärna:

 

Andreas Frid, Head of IR & Communication

+46 705290800
andreas.frid@truecaller.com

 

Om Truecaller:

Truecaller är den ledande globala plattformen för att verifiera kontakter och blockera oönskad kommunikation. Vi möjliggör trygga och relevanta konversationer mellan människor och gör det effektivt för företag att nå konsumenter. Bedrägerier och oönskad kommunikation är vardag i digitala ekonomier och tillväxtmarknader i synnerhet. Vårt uppdrag är att skapa tillförlitlig kommunikation. Truecaller är en naturlig del av den dagliga kommunikationen för mer än 320 miljoner aktiva användare, har laddats ned en halv miljard gånger och har identifierat och blockerat omkring 38 miljarder oönskade samtal under 2021. Med huvudkontor i Stockholm sedan 2009, är vi ett entreprenöriellt företag som leds av medgrundarna och en mycket erfaren ledningsgrupp. Truecaller är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 8 oktober 2021. För mer information besök gärna corporate.truecaller.com.