Två nyligen publicerade studier markerar en milstolpe för Attana som nu har möjliggjort 140 vetenskapliga publikationer

Två nya vetenskapliga studier som bygger på forskningsresultat från Attanas analytiska instrument har nyligen publicerats i peer-reviewed tidskrifter inklusive den högt ansedda Sensors and Actuators: Chemical och Plos One. Publikationera markerar en milstople för Attana som nu har möjliggjort 140 vetenskapliga publikationer.

Publikation 1: Direkt fäste av suspension cell på en PDA-yta och dess tillämpning i en suspension-cells-QCM-biosensor

I en nyligen publicerad studie, där Attanas QCM-biosensor använts, undersöks suspensionscellers möjlighet att fästa på en Mussel-inspirerad polydopamine (PDA)-yta. Studien utgick från den PDA-baserade suspension-cells-Quartz Crystal Biosensor (QCM)-biosensorn som analyserades med Attanas teknik. Biosensorn visade goda resultat för utvärdering av glykosylering på suspensionscellers yta samt en hög grad av repeterbarhet och stabilitet samt låg ospecifik bindning till det irrelevanta proteinet. Den nya strategin, som utvecklats med hjälp av Attana, erbjuder en ny plattform för realtidsanalys av molekylära interaktioner på suspensionscellers yta.

Publikation 2: Omfattande mutagener identifierar peptidrepertoaren för en p53 T-cellreceptor som härmar antikropp som inte visar någon toxicitet hos möss transgena för humant HLA-A* 0201

Studien visade att ”T-cell receptor mimic” (TCRm)-antikroppar har expanderat antalet antigener som monoklonala antikroppar är inriktade mot till att även inkludera peptider från intracellullära proteiner som presenterats av stora histokompatibilitetskomplex klass I (MHC-I)-molekyler på cellytan.

Affiniteten hos humaniserade T1-116C-antikroppsvarianter inriktade på p53RMP-peptiden/HLA*0201 komplex bestämdes med hjälp av Attanas analytiska instrument och analysen möjliggjordes av Attanas QCM-teknologi.

Attana arbetar nära akademiska institutioner och forskargrupper över hela världen för att hjälpa till med nya upptäckter och innovation inom ett stort antal forskningsområden. Mer information om de 140 publikationer som Attana möjliggjort återfinns här.

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD
teodor.aastrup@attana.com
+46 (0)8 674 57 00

Styrelsen för Attana AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.