Utnyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 1 i Attana inleds idag och teckningskursen har fastställts till 0,07 SEK per aktie

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG-KONG, BELARUS, JAPAN, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ, SINGAPORE, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

 

Idag, den 3 juni 2024, inleds utnyttjandeperioden för Attana AB (publ):s (”Attana” eller ”Bolaget”) teckningsoptioner av serie TO 1 (”Teckningsoptionerna”) som emitterades i samband med den företrädesemission av units på NGM Nordic SME som avslutades i december 2023. En (1) unit bestod av två (2) aktier och en (1) vederlagsfri Teckningsoption. Varje Teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs som motsvarar 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på NGM Nordic SME under perioden från och med den 20 maj 2024 till och med den 31 maj 2024, dock inte lägre än aktiens kvotvärde (0,006 SEK). Den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under mätperioden uppgick till 0,07 SEK och således har teckningskursen fastställts till 0,07 SEK. Utnyttjandeperioden för Teckningsoptionerna pågår till och med den 14 juni 2024.

 

Sammanfattande villkor för Teckningsoptionerna

Villkor: För varje en (1) Teckningsoption kan innehavaren teckna en (1) ny aktie i Bolaget.

Utnyttjandeperiod: 3 juni 2024 – 14 juni 2024.

Teckningskurs: 0,07 SEK per aktie.

Emissionsvolym: 56 759 000 Teckningsoptioner. Vid fullt utnyttjande emitteras 56 759 000 nya aktier och Bolaget tillförs cirka 3 973 130 SEK före emissionskostnader.

Handel med Teckningsoptioner: Teckningsoptionerna är upptagna till handel på NGM Nordic SME under kortnamnet ”ATANA TO1” med ISIN-kod SE0021150265.

Sista dag för handel med Teckningsoptionerna: 12 juni 2024.

 

Vänligen notera att de Teckningsoptioner som inte utnyttjas för teckning av aktier senast den 14 juni 2024, alternativt avyttras senast den 12 juni 2024, förfaller värdelösa. För att Teckningsoptionerna inte ska förfalla värdelösa krävs att innehavaren aktivt tecknar aktier alternativt säljer sina Teckningsoptioner inom ovan angiven tid. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga sin anmälan tidigare än den 14 juni 2024.

 

Fullständiga villkor för Teckningsoptionerna finns att tillgå på Bolagets webbplats www.attana.com.

 

Hur Teckningsoptionerna utnyttjas:

 

Förvaltarregistrerade Teckningsoptioner (depå)

Innehavare vars Teckningsoptioner är förvaltarregistrerade (Teckningsoptionerna finns på en depå, exempelvis ISK-konto) tecknar och erlägger betalning av aktier i enlighet med anvisningar från sin bank eller annan förvaltare. För frågor och instruktioner kring utnyttjande av förvaltarregistrerade Teckningsoptioner, vänligen kontakta din bank/förvaltare. Detta bör ske i god tid före den 14 juni 2024, då olika förvaltare har olika handläggningstider.

 

Direktregistrerade Teckningsoptioner (VP-konto)

Direktregistrerade innehavare (innehav på VP-konto) av Teckningsoptioner ska anmäla inlösen av Teckningsoptioner genom att fylla i och skicka en anmälningssedel för utnyttjande av Teckningsoptioner, så att den är emissionsinstitutet Hagberg & Aneborn Fondkommission AB tillhanda senast kl. 15.00 den 14 juni 2024.

 

Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier (IA) i väntan på registreringen hos Bolagsverket.

 

Anmälningssedel med instruktion för betalning finns tillgänglig på Bolagets webbplats www.attana.com och på emissionsinstitutet Hagberg & Aneborn Fondkommission AB:s hemsida www.hagberganeborn.se.

 

Aktiekapital och utspädning

Vid utnyttjande av samtliga Teckningsoptioner ökar aktiekapitalet med 340 554 SEK, från 2 327 854,554 SEK till 2 668 408,554 SEK, och antalet aktier ökar med 56 759 000 aktier, från 387 975 759 aktier till 444 734 759 aktier. Utspädningen vid utnyttjande av samtliga Teckningsoptioner uppgår till cirka 12,8 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

 

Rådgivare

EK Equity AB är finansiell rådgivare och Fredersen Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Attana i samband med utnyttjandet av Teckningsoptionerna. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med utnyttjandet av Teckningsoptionerna.

 

För mer information kontakta:

Attana AB

Teodor Aastrup, VD

Tel: +46 (0)708 862 300

E-post: ir@attana.comir@attana.com

 

Om Attana

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument samt ett in vitro diagnostiskt (IVD) verktyg, Attana Virus Analytics (AVA), till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och produkter finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com.

 

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Attana. Inbjudan till berörda personer att teckna units bestående av aktier och Teckningsoptioner i Attana har endast skett genom det EU-tillväxtprospekt som Attana offentliggjorde den 6 december 2023 (”Prospektet”). Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt offentliggjorts på Bolagets webbplats, www.attana.com, Finansinspektionens godkännande av Prospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av Bolagets aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (“Prospektförordningen”) och detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Attana. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet, enbart fattas baserat på informationen i Prospektet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela Prospektet.

 

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Attana i någon jurisdiktion, varken från Attana eller från någon annan.

 

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (“Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Ryssland, Belarus, Sydkorea, eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

 

Då Attana har gjort bedömningen att Bolaget bedriver skyddsvärd verksamhet enligt lag (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar kan vissa investeringar i Företrädesemissionen förutsätta prövning av Inspektionen för strategiska produkter. För mer information, vänligen besök Inspektionen för strategiska produkters hemsida, www.isp.se, eller kontakta Bolaget.

 

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som “anser”, “förväntar”, “förutser”, “avser”, “uppskattar”, “kommer”, “kan”, “förutsätter”, “bör” “skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller NGM Nordic SMEs regelverk.