Valberedning för Truecallers årsstämma 2021

Vid Truecaller AB (publ):s extra bolagsstämma den 12 augusti 2021 beslutades att valberedningen för årsstämman 2022 ska utgöras av representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna upptagna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 30 september 2021, samt styrelsens ordförande.

Följande medlemmar utsetts att utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utses:

  • Kamjar Hajabdolahi, utsedd av Nami Zarringhalam
  • Sven Törnkvist, utsedd av Alan Mamedi
  • Piyush Gupta, utsedd av Sequioia Capital
  • Bing Gordon, Styrelseordförande i Truecaller AB

Ordförande för valberedningen kommer att utses vid valberedningens första möte. Valberedningen kommer att arbeta fram förslag till årsstämman 2022 avseende stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, revisor, styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete, ersättning till bolagets revisor samt eventuella förändringar av instruktionerna för valberedningen. Valberedningens uppgifter och riktlinjerna för utseende av ledamöter beskrivs närmare på bolagets hemsida corporate.truecaller.com.

Årsstämman kommer att äga rum den 24 maj 2022.

Aktieägare är välkomna att lämna förslag till valberedningen via e-post till nominationcommittee@truecaller.com. För att valberedningen ska kunna behandla inlämnade förslag bör dessa vara inlämnade senast den 24 mars 2022.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2022 och på bolagets webbplats.

För mer information, kontakta gärna:

Annika Billberg, Head of IR & Communication
+46 702 679791
annika.billberg@truecaller.com

Om Truecaller:

Truecaller är den ledande globala plattformen för att verifiera kontakter och blockera oönskad kommunikation. Vi möjliggör trygga och relevanta konversationer mellan människor och gör det effektivt för företag att nå konsumenter. Bedrägerier och oönskad kommunikation är vardag i digitala ekonomier och tillväxtmarknader i synnerhet. Vårt uppdrag är att skapa tillförlitlig kommunikation. Truecaller är en naturlig del av den dagliga kommunikationen för cirka 280 miljoner aktiva användare, har laddats ned en halv miljard gånger och har hittills identifierat och blockerat mer än 30 miljarder oönskade samtal. Med huvudkontor i Stockholm sedan 2009, är vi ett entreprenöriellt företag som leds av medgrundarna och en mycket erfaren ledningsgrupp. Truecaller är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 8 oktober 2021. För mer information besök gärna corporate.truecaller.com.