VibroSense Dynamics AB (publ) tillförs cirka 6,8 MSEK till följd av inlösen av teckningsoptioner av serie 2020/2021

Den 15 april 2021 avslutades lösenperioden för VibroSense Dynamics AB (publ) (”VibroSense” eller ”Bolaget”) teckningsoptioner av serie 2020/2021. Totalt utnyttjades 1 200 000 teckningsoptioner av serie 2020/2021, vilket motsvarar en nyttjandegrad om 100 procent. Därmed tillförs Bolaget 6,8 MSEK före emissionskostnader. Genom emissionslikviden från teckningsoptionerna kan Bolaget fortsätta sin expansion utanför Sverige och offensivt satsa vidare på lanseringen av Diabetes Foot Screening.

Styrelsen för VibroSense beslutade den 11 maj 2020 om en riktad emission av 400 000 units, var och en bestående av fyra (4) aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie 2020/2021. Sammanlagt emitterades således 1,6 miljoner aktier och 1,2 miljoner teckningsoptioner av serie 2020/2021.

Den 15 april 2021 avslutades lösenperioden för teckningsoptionerna av serie 2020/2021. Samtliga teckningsoptioner av serie 2020/2021 har utnyttjats mot 1,2 miljoner aktier av serie B. Teckningskursen uppgick till 5,72 SEK per aktie.

  • Med emissionslikviden kommer vi fortsätta våra planer att lansera bolagets nya applikation Diabetes Foot Screening, som är ett viktigt element för VibroSense tillväxt och utveckling, säger Hans Wallin, VD VibroSense Dynamics AB.

Genom aktieteckningen tillkommer 1 200 000 nya aktier av serie B, vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 7,95 procent. Efter registrering hos Bolagsverket kommer det nya antalet aktier att uppgå till 15 102 009 och det nya aktiekapitalet att uppgå till 1 510 200,90 kronor. Emissionskostnaderna uppgår till cirka 0,6 MSEK.

Rådgivare

Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare, Nordic Issuing agerar emissionsinstitut och Fredersen Advokatbyrå AB är legal rådgivare. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hans Wallin, VD VibroSense Dynamics AB,
Tel: +46 40 88 026
E-post: info@vibrosense.com

Denna information är sådan information som VibroSense Dynamics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 april 2021 kl. 08.55.
 

Om VibroSense Dynamics AB (publ)
VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och säljer medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter. Metoden går ut på att mäta och kvantifiera förmågan att känna vibrationer vid flera frekvenser. Bolagets kunder är diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare.
Vår vision är att bolagets produkter ska vara ett standardinstrument vid alla neurologiska undersökningar för att upptäcka tidiga tecken på förändringar i känseln så att patienter och deras vårdgivare kan sätta in förebyggande åtgärder som förhindrar, reducerar eller fördröjer uppkomsten av nervskador i händer och fötter.