Vultus AB godkänns för notering och offentliggör memorandum

Vultus AB (”Vultus” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att Bolaget har godkänts för notering på Spotlight Stock Market. Godkännandet är villkorat erforderlig ägarspridning samt att Vultus uppnår den lägsta gränsen i Bolagets kommande emission av units (”Noteringsemissionen”), i enlighet med Spotlight Stock Markets regelverk. Bolaget offentliggör härmed även memorandum för den kommande Noteringsemissionen, vars anmälningsperiod pågår från och med den 21 april till och med den 5 maj 2022 och som initialt kan tillföra Bolaget högst cirka 11 MSEK. Genom inlösen av teckningsoptioner av serie TO 1 kan Vultus tillföras ytterligare högst cirka 11,65 MSEK cirka ett år efter noteringen. Inför Noteringsemissionen har Bolaget på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser med ett antal externa investerare, motsvarande cirka 81,4 procent av den initiala emissionsvolymen. Memorandumet finns tillgängligt via Bolagets (www.vultus.se), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) samt Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor.  

VD Per Karlsson kommenterar:

Det undgår inte någon att jordbruket står inför stora utmaningar – bland annat ökar befolkningen, vilket leder till större behov av livsmedelsproduktion, samtidigt som kraven från myndigheter och konsumenter på mer hållbara produktionsmetoder ökar. Härutöver bidrar en ökad oro i världspo-litiken till en brist och ett stigande pris på konstgödsel och spannmål. Behovet av att effektivisera jordbruket för att spara på resurserna och göra det mesta av det som finns att tillgå har aldrig varit större. Precisionsodling är en av nycklarna och det är inom detta område vi nu har påbörjat kom-mersialiseringen av AI-plattformen Fertilizer Ninja. Med hjälp av vår plattform har lantbrukare möjlighet att öka produktionen och samtidigt bidra till ett bättre klimat. Genom satellitbilder genererar Fertilizer Ninja data som används för att ge lantbrukaren förslag på förbättrings-/effektivi-seringsåtgärder vilka lantbrukaren kan använda för att odla, gödsla och vattna mer effektivt och därigenom minska såväl kostnaderna som lantbrukets miljöpåverkan. Plattformen har dessutom stor potential då tillämpningsområdena är flera, även om vi initialt valt att fokusera på just jordbruk. Vi befinner oss nu i en fas för att skala upp och brett lansera Fertilizer Ninja. Jag har stora förväntningar på framtiden för Vultus och med kapitalet vi nu reser är avsikten att påbörja kommersialiseringen av vår produkt.

 

Bakgrund och motiv

Vultus är ett agtech-bolag grundat 2016 i Lund. Bolaget utvecklar AI-plattformen Fertilizer Ninja för precisionsjordbruk via satelliter. Med hjälp av satellitbilder samlar Bolagets plattform in data från odlingsfälten – data som används för att analysera fälten och som används för att framställa åtgärdsförslag som lantbrukaren använder för att kunna odla mer effektivt. En stor utmaning inom lantbruket är att tillföra rätt mängd näring till jordbruksmarken, dels för att optimera grödans tillväxt och dels för att ta hänsyn till lagstiftning, miljö och ekonomi.

 

Vultus AI-plattform, Fertilizer Ninja, erbjuder fältspecifika rekommendationer för var näringen bäst ska fördelas på fältet. Resultatet är tillförlitligare skördar, högre avkastning och minskad
andel insatsvaror. Vultus hjälper lantbrukare att spara upp till 30% av kostnaderna för gödselanvändning.[1] Forskning från bland annat Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, visar att det finns ett samband mellan klorofyllnivåerna i grödor (som kan avläsas i satellitbilder) och kvävebehovet. Vultus har kommersialiserat forskningen och från analysen av satellitbilderna skapas styrfiler till lantbruksmaskiner, som tillser att rätt mängd näring sprids på varje del av åkern. Genom plattformen får lantbrukaren tillgång till historiska- och realtidsbilder som effektiviserar analysen och gör det möjligt att jämföra resultat över tid. I fältstudier från fyra olika länder har Bolagets AI-plattform ökat lantbrukarens produktion med i genomsnitt fyra procent samtidigt som kväveutsläppen i genomsnitt minskat med cirka 19 procent. Fertilizer Ninja är, enligt styrelsens kännedom, den enda gödslingstjänsten på marknaden som inte bara ger en tydlig översikt över kvävevariation i fält utan den exakta spridningsmängden för optimerad skördevolym och kvalitet.

 

Efter år av utvecklingsarbete har Vultus nu tagit klivet in i kommersialiseringsfas. Bolagets plattform och verksamhet är internationellt skalbar och Vultus har inlett försäljning till internationella aktörer. I dagsläget erbjuder Vultus lantbrukare hjälp att analysera vete, raps, maltkorn, majs, ris, sojabönor och potatis. Bolaget har som målsättning att i närtid inkludera analyser för fosfor och kalium, vilket kommer stärka Bolagets analyser och erbjudande.

 

För att vidare kommersialisera Bolagets plattform har Vultus initierat en tillväxtplan för att snabbt skala upp verksamheten både på befintliga och nya marknader. Bolaget planerar att initialt fokusera på strategiskt utvalda marknader genom partnerskap. Målmarknaderna är Sverige, Tyskland, Storbritannien, Rumänien och Brasilien. Under 2023 har Bolaget som målsättning att expandera till den nordamerikanska marknaden. För att finansiera den fortsatta expansionen och genomföra Bolagets tillväxtplan genomför Vultus nu en kapitalisering inför notering på Spotlight Stock Market.

 

Erbjudandet i sammandrag

 

Teckningstid: 21 april – 5 maj 2022.

Teckningskurs:  11,60 SEK per unit, motsvarande 5,80 SEK per aktie. Teckningsoptioner av serie TO 1 emitteras vederlagsfritt.

Minsta teckningspost: 400 units (motsvarande 4 640 SEK). Varje unit består av två (2) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO 1.

Emissionsvolym: Initial emissionsvolym om högst cirka 11 MSEK (brutto) inklusive kompensation för brygglånegivare och beloppet som Bolaget kan erhålla genom nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 uppgår till cirka 11,65 MSEK (brutto).

Teckningsåtagande: Vultus har erhållit teckningsåtagande om cirka 8,9 MSEK, motsvarande cirka 81,4 procent av den initiala delen av emissionen av units.

Värdering (pre-money): 14,9 MSEK.

Planerad första handelsdag: Aktier och teckningsoptioner av serie TO 1 är planerade att tas upp till handel på Spotlight Stock Market den 20 maj 2022.

Ticker och ISIN-kod för aktierna: VULTS och SE0017616006.

Ticker och ISIN-kod för teckningsoptioner i serie TO 1: VULTS TO 1 och SE0017832454.

Teckningsoptioner TO 1: Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 äger rätt att, för varje teckningsoption, teckna en ny aktie i Bolaget till en kurs inom intervallet 5,80 – 12,25 SEK per aktie. Teckningskursen uppgår (inom intervallet ovan) till 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt Spotlight Stock Markets officiella kursstatistik under den period på 20 handelsdagar som slutar två bankdagar innan nyttjandeperioden påbörjas. Teckningskursen kommer att offentliggöras en till två dagar innan den första dagen i nyttjandeperioden. Teckning med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 kan äga rum under perioden 16 mars – 6 april 2023. Vid nyttjade av alla teckningsoptioner av TO 1 kommer Bolaget att erhålla cirka 11,65 MSEK (brutto).

 

 

 

 

Rådgivare och emissionsinstitut

I samband med Noteringsemissionen har Vultus anlitat Sedermera Corporate Finance AB som finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB som legal rådgivare och Nordic Issuing AB som emissionsinstitut. Shark Communication AB är Bolagets kommunikationsrådgivare.

 

För mer information om Noteringsemissionen och den planerade noteringen, vänligen kontakta:

Sedermera Corporate Finance AB
Telefon: +46 (0) 40-615 14 10
E-post: cf@sedermera.se
Hemsida: www.sedermera.se
Twitter: twitter.com/sedermeraCF
LinkedIn: linkedin.com/company/sedermera-corporate-finance

För mer information om Vultus, vänligen kontakta
Per Karlsson, VD Vultus AB
Telefon: +46 (0) 70-001 97 01
E-post: per.karlsson@vultus.se
Hemsida: www.vultus.se

 

 

Vultus AB är ett agtech-bolag grundat 2016 i Lund. Bolaget utvecklar AI-plattformen Fertilizer Ninja för precisionsjordbruk via satelliter. Fertilizer Ninja erbjuder en komplett odlings-, gödnings- och bevattningsguide för effektivare beslut inom jordbruket och är utvecklad för att ge guidning för en rad olika grödor. Baserat på satellit- och väderdata skapas fältspecifika kartor för spridning av gödselmedel, unika för de olika behoven för varje fält.

 

 

 

 

 

 

 

[1],2 https://www.vultus.io/blog-1/trials-2021-and-2022