Vultus emission inför notering fulltecknades

Den 5 maj 2022 avslutades anmälningsperioden i agtech-bolaget Vultus AB (”Vultus” eller ”Bolaget”) emission av units inför planerad notering på Spotlight Stock Market (”Noteringsemissionen”). Noteringsemissionen tecknades till totalt cirka 11 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om 100 procent. Genom Noteringsemissionen tillförs Bolaget cirka 11 MSEK före emissionskostnader och kvittning av tidigare erhållet brygglån samt dess ränta. Bolaget tillförs genom Noteringsemissionen cirka 200 nya aktieägare. Avräkningsnotor är planerade att skickas idag, den 10 maj 2022. Handel i Vultus aktie och teckningsoption av serie TO 1 är planerad att inledas på Spotlight Stock Market den 20 maj 2022. I samband med planerad första dag för handel har Vultus utsett Sedermera Corporate Finance AB till likviditetsgarant för Bolagets aktie. Som en del av Vultus finansieringsplan kommer Bolaget emittera teckningsoptioner av serie TO 2 vederlagsfritt med avstämningsdag den 20 juli 2022 till samtliga som är aktieägare i Bolaget vid denna avstämningsdag.

VD Per Karlsson kommenterar:

”Vi är mycket tacksamma för intresset i vår emission och jag vill tacka alla som har valt att investera i Vultus. Marknadsläget kopplat till kapitaliseringar är utmanande och intresset för vår emission är en indikation på Vultus potential, som ESG-bolag, med en lösning på ett tydligt hållbarhetsproblem. Kapitalet kommer att finansiera vår tillväxtplan och vidare kommersialisering för att brett lansera vår plattform, som ger kunder beslutsunderlag och analys baserade på omfattande forskningsstudier. Behovet av att effektivisera jordbruket för att spara på resurserna och göra det mesta av det som finns att tillgå har aldrig varit större. Vultus tjänst Fertilizer Ninja bidrar till att öka avkastningen på befintliga arealer samtidigt som vi optimerar och minskar både lantbrukets kostnader och miljöpåverkan genom att inte sprida mer konstgödsel än vad växten behöver. Tekniska lösningar för precisionsjordbruk, vilket Vultus tillhandahåller, har potential att förändra jordbrukssektorn genom att göra den traditionella jordbruksverksamheten mer effektiv och förutsägbar.”

 

Teckning och tilldelning

Noteringsemissionen tecknades till cirka 11 MSEK inklusive teckningsåtagande, motsvarande en teckningsgrad om 100 procent. Bolaget erhåller genom Noteringsemissionen cirka 11 MSEK före emissionskostnader (om cirka 0,99 MSEK) samt kvittning av brygglån (om cirka 2,55 MSEK), och kompensation för tidigare erhållet brygglån (om cirka 0,19 MSEK). Brygglån och kompensation kvittas i sin helhet mot units. Resterande cirka 6,46 MSEK avser nytt kapital in i Bolaget. Tilldelning av units har beslutats av styrelsen i enlighet med de principer som anges i villkoren i memorandumet. Avräkningsnotor förväntas skickas ut idag, den 10 maj 2022. Tecknare som inte tilldelats units erhåller ingen avräkningsnota.

 

Antalet aktier och aktiekapital

Totalt kommer 1 902 972 nya aktier samt 951 486 teckningsoptioner av serie TO 1 att nyemitteras. När Noteringsemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier att uppgå till 4 470 020 aktier och aktiekapitalet att uppgå till 894 004,00 SEK.

 

Teckningsoptioner av serie TO 1

Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 äger rätt att, för varje teckningsoption, teckna en ny aktie i Bolaget till en kurs inom intervallet 5,80 – 12,25 SEK per aktie. Teckningskursen uppgår (inom intervallet ovan) till 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt Spotlight Stock Markets officiella kursstatistik under den period på 20 handelsdagar som slutar två bankdagar innan nyttjandeperioden påbörjas. Teckningskursen kommer att offentliggöras en till två dagar innan den första dagen i nyttjandeperioden. Teckning med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 kan äga rum under perioden 16 mars – 6 april 2023. Vid nyttjade av alla teckningsoptioner av TO 1 kommer Bolaget att erhålla cirka 11,65 MSEK före emissionskostnader.

 

Planerad första dag för handel

Planerad första dag för handel i Vultus aktier och teckningsoptioner av serie TO 1 på Spotlight Stock Market är den 20 maj 2022. Planerad handelsdag förutsätter att emissionen registreras på Bolagsverket i tid, samt att aktier och teckningsoptioner till de tecknare som erlagt likvid i tid bokats ut till respektive konto/depå. Aktien kommer att handlas under kortnamnet ”VULTS” och aktiens ISIN-kod är SE0017616006. Teckningsoptioner av serie TO 1 har kortnamnet ” VULTS TO 1” och ISIN-kod SE0017832454.

 

Teckningsoptioner av serie TO 2

Utöver Bolagets Noteringsemission bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO 1 avser Bolaget vid avstämningsdagen den 20 juli 2022 emittera teckningsoptioner av serie TO 2 till samtliga som är aktieägare i Bolaget vid denna avstämningsdag. Teckningsoptioner av serie TO 2 är en del i Bolagets finansieringsplan. För åtta innehavda aktier på avstämningsdagen den 20 juli 2022 erhåller aktieägaren en teckningsoption av serie TO 2. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 2 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en ny aktie i Bolaget till en kurs inom intervallet 5,80-16,30 SEK per aktie. Teckningskursen uppgår (inom intervallet ovan) till 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt Spotlight Stock Markets officiella kursstatistik under den period på 20 handelsdagar som slutar två bankdagar innan nyttjandeperioden påbörjas. Teckningskursen kommer att offentliggöras en till två dagar innan den första dagen i nyttjandeperioden. Teckning med stöd av teckningsoptioner av serie TO 2 kan äga rum under perioden 14 september – 5 oktober 2023. Vid nyttjade av alla teckningsoptioner av TO 2 kommer Bolaget att erhålla cirka 11 MSEK före emissionskostnader.

 

Likviditetsgaranti

Bolaget har i syfte att främja en god likviditet i aktien valt att anlita Sedermera som likviditetsgarant. Sedermera kommer i sitt uppdrag som likviditetsgarant att kontinuerligt ställa handelsordrar på vardera köp- och säljsida i orderboken för Vultus aktie samt tillse att det hålls en förutbestämd spread i aktien. Syftet med likviditetsgarantin är – utöver att främja en god likviditet i aktien – att säkerställa en låg spread mellan köp- och säljkurs i den löpande handeln.  Likviditetsgarantin börjar löpa från och med första dag för handel.

 

Rådgivare och emissionsinstitut

I samband med Noteringsemissionen har Sedermera Corporate Finance AB agerat som finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB som legal rådgivare. Nordic Issuing AB är anlitat emissionsinstitut och Shark Communication AB har agerat som kommunikationsrådgivare.

 

 

För mer information om Vultus, vänligen kontakta
Per Karlsson, VD Vultus AB
Telefon: +46 (0) 70-001 97 01
E-post: per.karlsson@vultus.se
Hemsida: www.vultus.se

 

Denna information är sådan information som Vultus AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 maj 2022.

 

 

 

Vultus AB är ett agtech-bolag grundat 2016 i Lund. Bolaget utvecklar AI-plattformen Fertilizer Ninja för precisionsjordbruk via satelliter. Fertilizer Ninja erbjuder en komplett odlings-, gödnings- och bevattningsguide för effektivare beslut inom jordbruket och är utvecklad för att ge guidning för en rad olika grödor. Baserat på satellit- och väderdata skapas fältspecifika kartor för spridning av gödselmedel, unika för de olika behoven för varje fält.