Vultus planerar notering på Spotlight Stock Market – Sedermera Corporate Finance är finansiell rådgivare

Vultus AB (”Vultus” eller ”Bolaget”) är ett agtechbolag som utvecklar AI-plattformen Fertilizer Ninja för precisionsjordbruk via satelliter. Fertilizer Ninja erbjuder fältspecifika rekommendationer som hjälper lantbrukare att göra snabbare, bättre och djupare bedömningar av deras grödors status. Resultatet är tillförlitligare skördar, högre avkastning och minskad andel insatsvaror. Bolagets plattform och verksamhet är internationellt skalbar och Vultus har nyligen påbörjat kommersialiseringsfas och inlett försäljning till internationella aktörer.

Vultus förbereder nu för en kapitalisering inför planerad notering på Spotlight Stock Market under Q2 2022 och har anlitat Sedermera Corporate Finance AB (”Sedermera”) att agera finansiell rådgivare samt Markets & Corporate Law Nordic AB att agera legal rådgivare i samband med kapitaliseringen och den planerade noteringen. Nordic Issuing AB är anlitat emissionsinstitut och Shark Communication AB kommunikationsrådgivare.

 

Om Vultus

Vultus är ett agtechbolag – baserat i Lund – som utvecklar AI-plattformen Fertilizer Ninja för precisionsjordbruk. Fertilizer Ninja erbjuder en komplett odlings-, gödnings- och bevattningsguide för effektivare beslut inom jordbruket och är utvecklad för att ge guidning för en rad olika grödor. Baserat på satellit- och väderdata skapas fältspecifika kartor för spridning av gödselmedel, unika för de olika behoven för varje fält.

 

Inom det traditionella jordbruket behandlas alla delar av ett jordbruksfält lika, men med hjälp av data från satellitbilder kan Vultus plattform bland annat fastställa olika nivåer av jordkvalitet och mineralrikedom. Med dessa insikter kan lantbrukaren odla, gödsla och vattna mer effektivt, minska kostnaderna och minska gårdens miljöpåverkan. Fertilizer Ninja är ett kraftfullt analysverktyg som digitaliserar jordbruket och underlättar i beslutsfattandet; från plantering till växtfasen och slutligen skörd. Exempelvis kan plattformen fastställa kvävevariationer i marken och ge rekommendationer av tillförsel av kvävegödsel. Efter år av utvecklingsarbete har Vultus nu tagit klivet in i kommersialiseringsfas och har inlett försäljning till internationella aktörer.

 

Efterfrågan på teknologier för precisionsjordbruk bedöms öka till följd av det ökande behovet av effektiv växtodling med begränsade tillgängliga resurser. Behovet av att förbättra gårdarnas produktivitet och skördar med precisionsjordbruk drivs på ytterligare av förändrade vädermönster och global uppvärmning. Precisionsjordbruket har potential att förändra jordbrukssektorn genom att göra den traditionella jordbruksverksamheten mer effektiv, hållbar och förutsägbar.

 

Motiv för emission och notering

För att finansiera den expansion Vultus planerar för förbereder Vultus nu för en kapitalisering inför notering på Spotlight Stock Market under Q2 2022. Kapitalet är avsett att användas till att kommersialisera Bolagets plattform på internationella marknader, vidareutveckla produkten, stärka immateriella rättigheter, utveckla nya produkter samt genomföra studier på kolkreditsprogram och hur detta bäst kan implementeras i Bolagets strategi och marknadsföring.

 

 

För frågor relaterade till den planerade kapitaliseringen och noteringen, vänligen kontakta
Sedermera Corporate Finance AB
Telefon: +46 (0) 40-615 14 10
E-post: cf@sedermera.se
Hemsida: www.sedermera.se
Twitter: twitter.com/sedermeraCF
LinkedIn: linkedin.com/company/sedermera-corporate-finance

För mer information om Vultus, vänligen kontakta
Per Karlsson, VD Vultus AB
Telefon: +46 (0) 70-001 97 01
E-post: per.karlsson@vultus.se
Hemsida: www.vultus.se

 

 

Vultus AB är ett agtech-bolag grundat 2016 i Lund. Bolaget utvecklar AI-plattformen Fertilizer Ninja för precisionsjordbruk via satelliter. Fertilizer Ninja erbjuder en komplett odlings-, gödnings- och bevattningsguide för effektivare beslut inom jordbruket och är utvecklad för att ge guidning för en rad olika grödor. Baserat på satellit- och väderdata skapas fältspecifika kartor för spridning av gödselmedel, unika för de olika behoven för varje fält.