Yorkville Advisors Global tecknar 800 000 aktier i Aptahem genom konvertering av konvertibler

Aptahem AB (publ) ingick den 26 juni 2018 ett emissionsavtal med YA II PN Ltd, en fond representerad av USA-baserade Yorkville Advisors Global (”Yorkville”), som beskriver villkoren för emittering och teckning av konvertibler som kan konverteras till nya aktier i Aptahem (”Yorkville-avtalet”).

Den första tranchen av 25 konvertibler enligt Yorkville-avtalet emitterades av Aptahems styrelse den 26 juni 2018 till ett sammanlagt värde om 2,5 miljoner SEK. Yorkville har den 8 januari 2019 påkallat konvertering av fyra av dessa konvertibler för teckning av 800 000 aktier i Aptahem. Konverteringskursen per aktie uppgår till 0,50 SEK, vilket motsvarar 90 % av det lägsta dagliga volymvägda genomsnittspriset på Aptahems aktie under fem handelsdagar före dagen för konverteringen. Genom konverteringen ökar bolagets aktiekapital med 181 818,182554 SEK till 9 662 423,675448 SEK och antalet aktier i bolaget ökar med 800 000 till 42 514 664. Efter denna konvertering kvarstår elva konvertibler av den första tranchen.

För ytterligare information:
Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
E-post: ml@aptahem.com

Kort om Aptahem
Aptahem AB (Spotlight: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamerbaserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1, bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter. Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners.