AB Igrene offentliggör memorandum inför företrädesemissionen

AB Igrene, offentliggör härmed memorandum med anledning av bolagets företrädesemission, vars teckningstid inleds den 30 augusti 2018. Memorandum och anmälningssedel för teckning utan teckningsrätt finns tillgängliga på bolagets (www.igrene.se), Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) och Eminova Fondkommissions (www.eminova.se) respektive hemsidor.

Erbjudandet i sammandrag:
Teckningstid: 30 augusti – 18 september 2018.
Teckningskurs: 4,50 SEK per aktie.
Antal aktier i erbjudandet: Erbjudandet omfattar 5 206 602 aktier. Vid full teckning uppgår total emissionslikvid till cirka 23,4 MSEK.
Avstämningsdag: Avstämningsdag är den 28 augusti 2018. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 24 augusti 2018. Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 27 augusti 2018.
Företrädesrätt: De som på avstämningsdagen är registrerade som aktieägare i Igrene äger företrädesrätt att teckna aktier i företrädesemissionen. För varje befintlig aktie erhålls tre teckningsrätter. Fem teckningsrätter berättigar till teckning av en ny aktie.
Antal utestående aktier före nyemissionen: 8 677 670 aktier.

Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att ske på Spotlight under perioden 30 augusti – 14 september 2018.
Handel med BTA: Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på Spotlight från och med den 30 augusti och pågå fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen.
För ytterligare information kontakta:

För ytterligare information kontakta:

Lars Svensson, VD

lars.svensson@igrene.se 

070-295 30 70

Om Igrene

Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år sedan. Det är Europas största meteoritkrater.
Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser i Siljansringen. Flera provborrningar har genomförts, och i flertalet av dessa hål förekommer kontinuerliga flöden av ren metangas.
Nu pågår arbetet med att försöka fastställa hur stora gasvolymer det handlar om.
Igrene har varit verksamt i tretton år. Bolaget har undersökningstillstånd för gas och olja inom mycket stora områden av den del av Siljansringen som ligger utanför nedslagskra-tern där förutsättningarna för att hitta lock, som håller gasen instängd, är goda.
Med de nyligen erhållna undersökningstillstånden för ytterligare sju områden ämnar Igrene att även fördjupa undersökningsarbetet på några platser innanför kraterkanten.

Se www.igrene.se