#18-79 Information rörande vederlagsfria teckningsoptioner av serie 1 utgivna av Abelco Investment Group AB

Den av Abelco Investment Group AB (publ) tidigare aviserade riktade nyemissionen om 16,1 MSEK har registrerats hos Bolagsverket. I samband med genomförandet av finansieringen vill Abelco förtydliga att bolaget kommer att ge ut kostnadsfria teckningsoptioner till samtliga befintliga aktieägare, för att skydda dessa och reducera utspädningseffekten.

Sista dag för handel med Abelco Investment Groups aktie inklusive rätt att erhålla teckningsoption av serie TO1 är den 30 augusti 2018. Första dag exklusive rätt att erhålla teckningsoption av serie TO1 är den 31 augusti 2018. Avstämningsdag är den 3 september 2018.

För varje tiotal (10) per avstämningsdagen den 3 september 2018 innehavda aktier i Abelco Investment Group AB (publ) erhålles en (1) teckningsoption (TO 1) vederlagsfritt.

Utnyttjande av teckningsoptionerna

Teckning av nya aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner (TO 1) kan ske från och med den 1 juni 2020 till och med den 30 juni 2020.

Lösenpriset för teckningsoptionerna har satts till 0,12 SEK.

Information om första handelsdag för teckningsoptionerna kommer att meddelas i ett senare meddelande. Detta gäller även information om villkoren för teckningsoptionerna som även kommer att publiceras på Abelco Investment Group ABs (publ) hemsida www.abelco.se inför handelsstart.

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se

alternativt 08-566 390 55.