#19-44 Orezone AB (publ) noteras på Nordic MTF (korrigering av Instrument-id)

Nordic Growth Market NGM AB har beslutat att notera aktierna och andra relevanta överlåtbara värdepapper i Orezone AB (publ) (”Orezone”) på Nordic MTF. Noteringsbeslutet är villkorat av att Orezone uppfyller de formella noteringskraven på att (i) i den kommande emissionen säkra sådant rörelsekapital som erfordras för att bedriva verksamheten enligt gällande affärsplan för en period om tolv (12) månader och (ii) att det planerade förvärvet av Corcel Minerals S.L. slutförs senast den 17 april 2019 samt (iii) att ingen ny information framkommer som påverkar bolagets uppfyllelse av noteringskraven. Första handelsdag är fastställd till den 18 april 2019.

Mot bakgrund av villkoren ovan har Nordic Growth Market NGM AB beslutat att placera aktierna och andra relevanta överlåtbara värdepapper i Orezone under observation från och med första handelsdag och tills villkoren ovan har uppfyllts.

Stamaktien i Orezone är sedan tidigare noterad på marknadsplatsen Spotlight Stock Market och i samband med bytet av marknadsplats till Nordic MTF kommer tidigare Instrument-id (4130) att ändras till (558J) vilket är en korrigering från Nordic MTF:s meddelandeserie #19-43.

Information om instrument som ska noteras:
Listningsnamn: Orezone
Kortnamn: ORE
ISIN-kod: SE0012481570
CFI-kod: ESVUFR
FISN-kod: OREZONE/SH
Första handelsdag: 2019-04-18
Korrigerat Instrument-id: 558J
Tick size table/liquidity band: 2
Antal instrument: 2 518 130
Marknad: NMTF
Segment: MST

Listningsnamn: Orezone TR
Kortnamn: ORE TR
ISIN-kod: SE0012533214
CFI-kod: RSSXXR
FISN-kod: OREZONE/SUBS RTS NL PD
Första handelsdag: 2019-04-18
Sista handelsdag: 2019-05-03
Instrument-id: 552L
Tick size table/liquidity band: A
Antal instrument: 2 518 130
Marknad: NMTF
Segment: MST

Listningsnamn: Orezone BT
Kortnamn: ORE BT
ISIN-kod: SE0012533222
CFI-kod: ESNUFR
FISN-kod: OREZONE/SH
Första handelsdag: 2019-04-18
Sista handelsdag: Kommer meddelas i separat börsmeddelande
Instrument-id: 552M
Tick size table/liquidity band: A
Marknad: NMTF
Segment: MST

Med vänlig hälsning,
Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas via e-post till marknadsovervakningen@ngm.se
alternativt 08-566 390 55.