#19-07 Komplettering av Instrument-ID rörande meddelandeserie #19-06

Företrädesemission i Transiro Int. AB

Transiro Int. AB (”Bolaget”) har beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 16 januari 2019. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 17 januari 2019. Tilldelning av teckningsrätter sker enligt det för varje aktieägare registrerade innehav hos Euroclear per den 18 januari 2019 (”Avstämningsdagen”).

För en (1) befintlig aktie i Bolaget erhålles två (2) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Teckningskursen är 0,25 kronor per aktie.

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske under tiden från och med den 22 januari 2019 till och med den 5 februari 2019. Handel med teckningsrätter äger rum under perioden den 22 januari 2019 till och med den 1 februari 2019. Handel i betalda tecknade aktier äger rum från och med den 22 januari 2019 fram till dess att Erbjudandet registreras hos Bolagsverket.

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 16 januari 2019.

Information om berörda instrument:

Listningsnamn: Transiro Int. TR

Kortnamn: TIRO MTF TR

ISIN-kod: SE0012167609 

FISN-kod: TRANSIRO/SUBS RTS NL PD

CFI-kod: RSSXXR

Första dag för handel: 2019-01-22

Sista dag för handel: 2019-02-01

Instrument-ID: 4VJY (Komplettering)

Tick size table/liquidity band: A

Antal utgivna instrument: 57 465 338

Marknad: NMTF

Segment: MST

Listningsnamn: Transiro Int. BT1

Kortnamn: TIRO MTF BT1

ISIN-kod: SE0012167617

FISN-kod: TRANSIRO/SH

CFI-kod: ESNUFR

Första dag för handel: 2019-01-22

Sista dag för handel: Meddelas senare i separat marknadsmeddelande

Instrument-ID: 4VK0 (Komplettering)

Tick size table/liquidity band: A

Marknad: NMTF

Segment: MST

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt

08-566 390 55.