SAGAX UTVÄRDERAR FÖRUTSÄTTNINGARNA ATT GENOMFÖRA EN OBLIGATIONSEMISSION MED STÖD AV EN INVESTMENT GRADE RATING FRÅN MOODY´S

AB Sagax (publ) (”Sagax”) har upprättat ett EMTN-program och har givit Deutsche Bank, BNP Paribas, Nordea och Swedbank i uppdrag att arrangera möten med europeiska obligationsinvesterare i syfte att utvärdera förutsättningarna för att genomföra en emission av en icke säkerställd obligation om 500 miljoner euro. EMTN-programmet och den icke säkerställda obligationen förväntas åsättas kreditbetyget Baa3 (Investment Grade) av Moody´s Investors Service.

Syftet med obligationsemissionen är att förlänga Sagax kapitalbindning, minska Sagax andel säkerställd finansiering och sänka Sagax kapitalkostnader. Som en konsekvens av en genomförd obligationsemission förväntas Sagax kreditbetyg från Moody´s Investors Service att stärkas till Baa3 (Investment Grade).

Kommentar av David Mindus, verkställande direktör, Sagax:

”En Investment Grade-rating medför såväl lägre kapitalkostnader som minskad refinansieringsrisk. Genom en emission på den europeiska kapitalmarknaden breddas Sagax investerarbas vilket är i linje med bolagets långsiktiga strategi.”

För ytterligare information, vänligen kontakta VD David Mindus på telefon 08 – 545 83 540.

Om AB Sagax

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick den 30 juni 2018 till 2 670 000 kvadratmeter fördelat på 498 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information finns på www.sagax.se.  

Informationen är sådan som Sagax skall offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 29 augusti 2018 kl. 16.10.