SAGAX UTREDER FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ATT GENOMFÖRA EN RIKTAD NYEMISSION AV STAMAKTIER AV SERIE D

EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, JAPAN, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER.

AB Sagax (publ) (”Sagax”) har uppdragit åt ABG Sundal Collier att utreda förutsättningarna för att genomföra en riktad kontant nyemission av stamaktier av serie D om upp till 300 miljoner kronor genom en så kallad accelererad book building-process. Genomförs nyemissionen skulle den komma att riktas till svenska och internationella institutionella investerare och genomföras med stöd av bemyndigande från årsstämman 2018. Syftet med emissionen är att skapa ytterligare finansiell flexibilitet för fastighetsinvesteringar jämte en fortsatt stärkt kreditprofil för att nå en Investment Grade rating. Emissionen förväntas även bidra till ökad likviditet i aktien.

Den riktade nyemissionen förutsätter ett styrelsebeslut. Styrelsen kan välja att avbryta book building-processen och avstå från att genomföra den riktade nyemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta VD David Mindus på telefon 08 – 545 83 540.

Om Sagax
Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick den 31 mars 2018 till 2 648 000 kvadratmeter fördelat på 501 fastigheter. Sagax är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information finns på
www.sagax.se.

Informationen är sådan som Sagax skall offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 13 juni 2018 kl. 17.35. 

Viktig information

Utgivning, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i Sagax i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Kopior av detta meddelande får inte göras i och får inte distribueras eller skickas till USA, Kanada, Australien, Sydafrika, Japan, Hongkong, Schweiz, Singapore eller Nya Zeeland eller någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara i strid med gällande regler.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt. Sagax har inte auktoriserat något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den riktade nyemissionen.