ABELCO INVESTMENT GROUP AB (publ): Första handelsdag i teckningsoption serie TO3 beslutad till fredag 8 maj 2020

Abelco Investment Group AB (publ) ingick den 14 november 2019 avtal om förvärv av samtliga aktier i Fatfish Global Ventures AB. Förvärvet godkändes av extra bolagsstämma i Abelco den 17 december 2019. I samband med förvärvet beslutades även om emission av teckningsoption av serie TO3 riktad till befintliga aktieägare i Abelco och till säljande aktieägare i Fatfish. Första handelsdag i teckningsoption av serie TO3 är beslutad till fredag 8 maj 2020.

Handel i teckningsoption (TO3)
Första handelsdag i teckningsoption (TO3) är beslutad till fredag den 8 maj 2020 på NGM Nordic SME, under symbol ABIG TO3.

Utnyttjande av teckningsoptionerna
Teckning av nya aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner (TO3) kan ske från och med 1 februari 2021 till och med den 26 februari 2021. Notera att sista dag för utnyttjande av teckningsoption (TO3) ändrats från den 28 februari 2021 till den 26 februari 2021.

Lösenpriset för teckningsoptionerna (TO3) har satts till 0,12 SEK.

Villkor för teckningsoption (TO3)
Villkoren för teckningsoptionerna (TO3) finns tillgängliga på Abelcos hemsida (www.abelco.se).

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Rooth, VD
Abelco Investment Group AB (publ)
E-post: Johan.rooth@abelco.se
Telefon: +46 73 5367733

____________________________________________________________________________________

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) engagerar sig i bolag enligt strategin: investeringar till rimlig värdering med goda förutsättningar till börsnotering. Abelco skapar därmed investeringsförutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå.

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 07-05-2020.