Abelco Investment Group AB (publ) genomför kvittningsemission och ger ut vederlagsfria teckningsoptioner till samtliga aktieägare

Styrelsen för Abelco Investment Group AB (publ) har beslutat om riktad emission av units omfattande ca 16,1 MSEK samt tilldelning av vederlagsfria teckningsoptioner till befintliga aktieägare i syfte att reducera utspädningseffekten.

Styrelsen för Abelco Investment Group AB (publ) har beslutat om riktad emission av units, vilka får tecknas genom kvittning. Bolagets styrelse har vidare beslutat om tilldelning av vederlagsfria teckningsoptioner till befintliga aktieägare.

Emissionsvillkor i sammandrag:

      En unit innehåller 100 aktier i Abelco samt 75 teckningsoptioner, serie TO1. 
      Pris per unit är 10,00 kronor (0,10 kronor per aktie). 
●      Antal units som emitteras är 1 610 349, vilket berättigar till 161 034 900 aktier samt 120 776 175 teckningsoptioner, TO1. 
●      Teckning av emissionen av units omfattande 16 103 490 kronor sker genom kvittning. 
●      Tecknare i emissionen av units är 14 st fordringsägare, varav Abelcos VD, Henrik Sundewall, kvittar fordringar i form tidigare ej utbetald VD-ersättningomfattande 900 000 kronor genom eget bolag.  
●      Abelcos styrelseledamot Carl-Åke Olsten kvittar fordringar bestående av tidigare inlåning omfattande 1 207 500 kronor.  
●      Sundewall eller Olsten deltog inte i beslut om riktad emission av units riktad till respektive part. 
●      Antalet aktier ökar med 161 034 900 st till att uppgå till 501 784 900 st genom emissionen, vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 32%. 
●      Aktiekapitalet ökar med 16 103 490 kronor till att uppgå till 50 178 490 kronor. 

Tilldelning av vederlagsfria teckningsoptioner, TO1, till befintliga aktieägare:

●      Abelco ger ut vederlagsfria TO1 till befintliga aktieägare i syfte att reducera utspädning genom ovan emission av units. 
●      TO1 som tilldelas befintliga aktieägare emitteras till Abelcos dotterbolag Abelco Option AB och kommer därefter att överlåtas vederlagsfritt till Abelcos aktieägare. 
●      En (1) TO1 tilldelas för varje 10 befintliga aktier i Abelco som innehas på avstämningsdagen. Avstämningsdag beräknas bli cirka en vecka efter det att teckningsoptionerna registrerats hos Bolagsverket. Abelco kommer efter        sådan registrering pressmeddela om definitiv avstämningsdag. Teckningsoptionerna, TO1, som vederlagsfritt tilldelas befintliga aktieägare är av samma serie som de teckningsoptioner, TO1, som tilldelas i ovan emission av units. 
●      Antal teckningsoptioner, TO1, som vederlagsfritt ges ut till befintliga aktieägare är 34 075 000. 

Villkor och information avseende teckningsoption, TO1, i sammandrag:

●      Totalt antal TO1: 154 851 175 st, varav 120 776 175 via emission av units samt 34 075 000 till befintliga aktieägare. 
●      Löptid TO1: från det att teckningsoptionen registrerats av Bolagsverket till och med 30 juni 2020. 
●      Teckningskurs: varje TO1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Abelco till kursen 0,12 kronor. 
●      Vid fullt utnyttjande av TO1 tillförs Abelco 154 851 175 st nya aktier om 0,12 kronor, totalt 18 582 141 kronor. 
●      Baserat på antal aktier efter ovan emission av units, 501 784 900 st, skulle fullt utnyttjande av TO1 medföra en utspädningseffekt om cirka 23%. 
●      Handel i TO1: Abelco har för avsikt att låta teckningsoption, TO1, tas upp till handel på NGM Nordic MTF efter att samtliga TO1 levererats. 

Att Abelco kan reducera sina skulder genom kvittning till aktier, med en teckningskurs på ca 25% över den senaste tidens marknadskurs, får ses som mycket positivt. Tilldelning av vederlagsfria teckningsoptioner till såväl deltagare i emissionen som till befintliga aktieägare hoppas vi ska ge ett förnyat intresse för bolaget och dess strategi framåt.

Jag upplever det som mycket positivt att vår VD väljer att kvitta så stor del av sin ersättning, istället för att få den utbetald. Det vittnar om stor framtidstro även nu när Henrik snart avslutar sitt VD-uppdrag.

Vi ser detta som ett för aktieägarna, förmånligt sätt att minska bolagets skulder. Emissionen innebär i och för sig en utspädning på ca 23%, men samtidigt minskas bolagets skulder med mer än 16 000 000 vilket påverkar balansräkning och därmed bolagets värdering positivt.”säger Kenneth Arnström, styrelseordförande Abelco Investment Group AB (publ).

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Sundewall, VD

Abelco Investment Group AB (publ)

E-post: henrik.sundewall@abelco.se

Telefon: +46 (0)76 877 00 00

Kenneth Arnström, styrelseordförande

Abelco Investment Group AB (publ)

E-post: kenneth.arnstrom@abelco.se

Telefon: +46 (0)70 092 95 55

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) engagerar sig i bolag enligt strategin: investeringar till rimlig värdering med goda förutsättningar till börsnotering. Abelco skapar därmed investeringsförutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå.

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 juli 2018.