Abelco Investment Group AB (publ): information om teckningsoption, TO 1, första handelsdag 7 september 2018

Abelco Investment Group AB (publ) meddelade 28 augusti 2018 om att avstämningsdag för kostnadsfria teckningsoptioner, TO 1, sattes till 3 september 2018. Bolaget meddelar härmed att första dag för handel i teckningsoption, TO 1, är satt till 7 september 2018.

Den av Bolaget tidigare aviserade nyemissionen om ca 16,1 MSEK genomfördes i s.k. units, innehållande aktier och teckningsoptioner. I samband med denna nyemission meddelades även att Bolaget ger ut kostnadsfria teckningsoptioner till samtliga befintliga aktieägare, för att skydda dessa och reducera utspädningseffekten. För varje tiotal (10) per avstämningsdagen den 3 september 2018 innehavda aktier i Abelco Investment Group AB (publ) erhålles en (1) teckningsoption, TO 1, vederlagsfritt.

Första handelsdag i teckningsoption, TO 1, är satt till fredag 7 september 2018.

Villkor i sammandrag för teckningsoption, TO 1

En (1) teckningsoption av serie TO 1 tilldelas för varje tiotal (10) aktier som innehas per avstämningsdagen 3 september 2018. Avrundning sker nedåt.

Innehav av en (1) teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie (med förbehåll för standardjusteringar enligt teckningsoptionsvillkoren) till en kurs om 0,12 kronor under teckningsperioden.

Teckning av ny aktie genom utnyttjande av teckningsoption av serie TO 1 kan ske från 1 juni 2020 till och med 30 juni 2020.

Första handelsdag för teckningsoption av serie TO 1 är satt till 7 september 2018.

Sista handelsdag för teckningsoption av serie TO 1 är satt till 26 juni 2020.

Fullständiga villkor för teckningsoption av serie TO 1 kommer att publiceras på Abelco Investment Group ABs (publ) hemsida (www.abelco.se) inför handelsstart.

För mer information, vänligen kontakta:

Sven Hattenhauer, VD Abelco Investment Group AB (publ) 

E-post: sven.hattenhauer@abelco.se

Telefon: +46 (0)72 303 71 00Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) engagerar sig i bolag enligt strategin: investeringar till rimlig värdering med goda förutsättningar till börsnotering. Abelco skapar därmed investeringsförutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå.

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 september 2018.