Absolicons företrädesemission tecknad till 312%

Företrädesemissionen för att finansiera Absolicons satsning på att bli leverantör av material och komponenter tecknades till drygt 34,5 MSEK vilket innebär en teckningsgrad om 312%.

Absolicons företrädesemission som pågick 14 – 28 juni 2018 tecknades till totalt 34 564 400 kr vilket motsvarar en teckningsgrad om 312% av det beslutade emissionsbeloppet om 11,1 MSEK.

För att teckna med företrädesrätt behövde man 14 gamla aktier för att få teckna en ny aktie för 130 kr. Totalt har 54 843 aktier tecknats med stöd av teckningsrätter och 211 037 aktier utan företrädesrätt.

Eniara AB, som ägs av Joakim Byström, har under perioden avyttrat teckningsrätter utanför Spotlight/Aktietorget direkt till några personer som bedöms önskvärda som tillkommande ägare i Bolaget.

Styrelsen har i emissionsbeslutet möjliggjort för ägarspridning genom två övertilldelningsemissioner, vilket innebär att även tecknare utan företräde denna gång har chans att få tilldelning.  

Då emissionen övertecknats kommer styrelsen besluta att emittera ytterligare 20 000 aktier till samma kurs och med avsteg från företrädesrätten, att tilldelas i första hand de som utnyttjat teckningsrätter och tecknat för ett högre antal, i proportion till tidigare ägande, och i andra hand till de som tecknat utan företräde. Tilldelning kan komma att avgöras genom lottning och utformas för att öka antalet ägare i bolaget.

Eftersom såväl företrädesemissionen som övertilldelningsemissionen övertecknas kommer huvudägaren Joakim Byström, genom sitt bolag Eniara AB, att avyttra 20 000 sedan tidigare innehavda aktier, till samma teckningskurs som i nyemissionen, att fördelas i poster om lägst 40 aktier till nytillkommande tecknare i syfte att utöka antalet aktieägare i Absolicon.

Vid registreringen hos Bolagsverket kommer, med antagande att styrelsen beslutar att genomföra övertilldelningsemissionen om 20 000 aktier, aktiekapitalet att ökas med 105 044 kr, från 1 190 625 kr till 1 295 669 kr. Antalet aktier kommer att ökas med 105 044 aktier, från 1 190 625 aktier till 1 295 669 aktier. De nyemitterade aktierna kommer att utgöra 8,1 procent av samtliga aktier.

Absolicon kommer inklusive överteckningsemissionen att tillföras ca 13,1 MSEK efter emissionskostnader om ca 0,7 Mkr. Emissionskostnaderna vilket motsvarar ca 2 procent av totalt tecknat belopp. Emissionen var till 100% garanterad av huvudägare. Rådgivare och emissionsinstitut har varit Eminova Fondkommission AB.

Styrelsen kommer att sammanträda under för att besluta om överteckningsemission och tilldelning i enlighet med emissionsmemorandumet före den 6/7 2018.

Handel pågår både i Absolicons ordinarie aktie (ABSL) och i betalda tecknade aktier (ABSL BTA) fram till dess att emissionen registrerats, varvid BTA omvandlas till ordinarie aktier.

”Det har varit en rolig och stimulerande process att utifrån styrelsens strategiska beslut att satsa på komponenter och material resa det nödvändiga kapitalet” säger Joakim Byström, vd på Absolicon. ”Roligt också att Energimyndigheten och Strukturfondsprogrammet mellersta Norrland de senaste veckorna beviljat två av våra ansökningar om medel till forskning och utveckling. Sammanlagt fick Absolicon nära 4 miljoner kronor, vilket läggs till budgeten för projektet.

”Detta frigör resurser för vår centrala verksamhet – försäljning av produktionslinor”, avslutar Byström.

Denna information är sådan information som Absolicon Solar Collector AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 juli 2018. 

Joakim Byström vd Absolicon Solar Collector AB
E-post: joakim@absolicon.com
tel: 0611-557000

Absolicon är ett börsnoterat svenskt solenergiföretag, specialiserat på koncentrerad solvärme. Solfångaren T160 arbetar upp till 160°C och har den högsta optiska verkningsgraden som någonsin uppmätts för ett kommersiellt tillgängligt litet paraboliskt tråg. Efter att ha uppnått banbrytande prestanda bygger nu Absolicon två robotiserade produktionslinor, en i Sverige och en i Kina som kommer att producera en 5,5 m2 solfångare var sjätte minut. Företaget kombinerar solenergiforskning med försäljning av solfångarfält till industrier som behöver hetta och ånga samt kompletta robotiserade produktionslinor för T160.