NYTT ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I NCAB GROUP AB (PUBL)

Antalet aktier och röster i NCAB Group AB (publ) har förändrats på grund av nyemission av aktier i samband med noteringen på Nasdaq Stockholm.

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 16 847 124 aktier och röster i bolaget.

Denna information är sådan information som NCAB Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom nedan angivna kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 juni 2018 kl. 17.31 CEST.

För mer information, vänligen kontakta:

Gunilla Öhman, IR Manager

Telefon: +46 707 63 81 25

E-mail: gunilla.ohman@ncabgroup.com

Om NCAB

NCAB noterades på NASDAQ Stockholm, small cap den 5 juni 2018.

NCAB en marknadsledande leverantör av mönsterkort som tar på sig fullständigt leverantörsansvar mot sina kunder med sin starka fabriksnärvaro i framför allt Kina. NCAB grundades 1993 som ett tradingbolag av mönsterkort. Sedan företaget grundades har verksamheten präglats av en entreprenöriell och kostnadseffektiv kultur och har över tiden visat en stark tillväxt och god lönsamhet.

NCAB har lokal närvaro i 15 länder och kunder i cirka 45 länder världen över. Från 2008 till 2017 har intäkterna ökat från 374 miljoner kronor till 1 400 miljoner kronor, motsvarande en genomsnittlig årlig tillväxttakt om 16 procent. Ökningen av intäkterna har drivits av både organisk tillväxt och förvärv. Organisk tillväxt och förvärv ingår i NCAB:s tillväxtstrategi och under den ovan nämnda perioden förvärvades och integrerades fyra bolag.