Valberedning i NCAB inför årsstämma 2019

I enlighet med beslut vid årsstämman för NCAB Group AB den 14 mars 2018 meddelas härmed de fyra till röstetalet största aktieägarnas representanter som valt att medverka i valberedningen. Dessa utgör, tillsammans med styrelseordföranden, valberedning inför årsstämman 2019.

Representanter:

Per Hesselmark, R12

Jannis Kitsakis, Fjärde AP-fonden

Sofia Aulin, Länsförsäkringar fonder

Gunnar Blix, Tredje AP-fonden

samt Christian Salamon, styrelsens ordförande

Årsstämma för NCAB kommer att hållas i Stockholm måndagen den 13 maj 2019. Aktieägare som önskar lämna förslag avseende styrelse, styrelseordförande, styrelsearvoden, stämmoordförande eller valberedning inför nästkommande års årsstämma kan, senast två månader före årsstämman 2019, vända sig till NCABs styrelseordförande på e-mail: nomination@ncabgroup.com.

För mer information, vänligen kontakta:

Gunilla Öhman, IR Manager

Telefon: +46 707 63 81 25

E-mail: gunilla.ohman@ncabgroup.com

Om NCAB

NCAB noterades på NASDAQ Stockholm, small cap den 5 juni 2018. NCAB en marknadsledande leverantör av mönsterkort som tar på sig fullständigt leverantörsansvar mot sina kunder med sin starka fabriksnärvaro i framför allt Kina. NCAB grundades 1993 som ett tradingbolag av mönsterkort. Sedan företaget grundades har verksamheten präglats av en entreprenöriell och kostnadseffektiv kultur och har över tiden visat en stark tillväxt och god lönsamhet.

NCAB har lokal närvaro i 15 länder och kunder i cirka 45 länder världen över. Från 2008 till 2017 har intäkterna ökat från 374 miljoner kronor till 1 400 miljoner kronor, motsvarande en genomsnittlig årlig tillväxttakt om 16 procent. Ökningen av intäkterna har drivits av både organisk tillväxt och förvärv. Organisk tillväxt och förvärv ingår i NCAB:s tillväxtstrategi och under den ovan nämnda perioden förvärvades och integrerades fyra bolag.