Aktieägarna i Hoodin AB (publ), org. nr 556911-9778, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 19 maj 2019 kl 15.00 hos Hoodin AB på Humlegatan 4A, Malmö

Rätt till deltagande

Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 13 maj 2020, dels senast den 13 maj 2020 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i årsstämman.

Anmälan till stämman görs i första hand via https://www.hoodin.com/anmaelan-arsstaemma-2020. Anmälan kan även ske skriftligt per post till Hoodin AB, ”Årsstämma”, Humlegatan 4A, 211 27 Malmö. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnummer och telefonnummer dagtid.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 13 maj 2020 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Fullmakt

Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, undertecknad av aktieägaren och daterad. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Handlingen ska styrka rätten för den som undertecknat fullmakten att utse ombud för den juridiska personen. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under adress Hoodin AB, Humlegatan 4A, 211 27 Malmö senast kl. 16.00 den 13 maj 2020. Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.hoodin.com, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

 

Förslag till dagordning

 1. Styrelsens ordförande hälsar välkommen och öppnar stämman.

 2. Val av ordförande på stämman samt utseende av protokollförare

 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

 4. Godkännande av förslaget till dagordning

 5. Val av en eller två protokolljusterare

 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

 7. Anförande av verkställande direktören

 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

 9. Beslut

  1. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen

  2. om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda

   balansräkningen

  3. om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör

 10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, suppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter

11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
13. Val av revisor
14. Beslut om huvudsakliga principer för utseende av valberedning inför nästa årsstämma 15. Avslutning

Förslag till beslut Punkt 2, 10 – 13

Valberedningen föreslår årsstämman att besluta
att Hoodins styrelseordförande Peter Wendel väljs till stämmoordförande,
att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter och inga suppleanter samt att en revisor utan 
revisorssuppleant ska utses, att styrelsearvode ska utgå med 139 500 kronor (oförändrat jämfört med föregående år) till styrelseordförande och med 93 000 kronor (oförändrat jämfört med föregående år) vardera till övriga styrelseledamöter som ej är anställda i bolaget samt att arvode till revisor utgår enligt avtal, att omval sker av styrelseledamöterna Joakim Nydemark, Marcus Emne och Peter Wendel samt nyval av Henrik Béen. Det noteras att Mette Gross avböjt omval, att Peter Wendel omväljs till styrelseordförande, samt att registrerade revisionsbolaget Deloitte AB väljs till revisor; Deloitte AB upplyser att auktoriserade revisorn Maria Ekelund kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor om stämman beslutar enligt valberedningens förslag.Henrik Béen, född 1970, har en Master of Social Science and studies in Information Systems och är verksam som fristående konsult inom produktstrategi, produktlansering och produktmarknadsföring. Henrik har över 20 års erfarenhet från mjukvaru- och SaaS-industrin, varav 15 år på Qlik och 5 år på inRiver. Henrik Béen är oberoende av bolaget och bolagsledningen och av större aktieägare. Henrik Béen innehar inga aktier i Hoodin AB.

Punkt 14

Förslag föreligger om följande principer för valberedning.
Valberedningen ska bestå av en ledamot utsedd av envar av de tre röstmässigt största ägarna jämte styrelseordföranden. De till röstetalet största aktieägarna kommer att kontaktas på grundval av bolagets, av Euroclear Sweden tillhandahållna, förteckning över registrerade aktieägare per den 30 september 2020. Den aktieägare som inte är registrerad hos Euroclear Sweden och som önskar utnyttja sin rätt, ska anmäla detta till styrelsens ordförande samt kunna styrka ägarförhållandet. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska därefter följande aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot tills valberedningen består av tre ledamöter utöver styrelseordförande. Namnen på de tre personer som är utsedda av envar av de tre röstmässigt största ägarna ska offentliggöras så snart valberedningen utsetts, vilket skall ske senast sex månader före årsstämman. Styrelsens ordförande ska snarast efter utgången av september månad sammankalla valberedningen.

Om aktieägare som utsett en ledamot i valberedningen, innan valberedningens uppdrag slutförts, upphör att vara aktieägare eller får en lägre placering på listan över röstmässigt största aktieägare i bolaget, ska den ledamot som aktieägaren utsett, såvida valberedningen så beslutar, ersättas av ny ledamot som utses av den aktieägare som vid tidpunkten är den röstmässigt störste aktieägaren som ej redan är representerad i valberedningen. Skulle någon av ledamöterna i valberedningen, innan valberedningens uppdrag slutförts, avgå av annan anledning eller upphöra att representera den

aktieägare som utsett ledamoten ska sådan ledamot, om den som utsett ledamoten så begär, ersättas av ny ledamot utsedd av aktieägaren.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram tills ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som är utsedd av den största aktieägaren. Arvode ska ej utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen får även adjungera ledamöter till valberedningen om så befinns lämpligt; adjungerad ledamot ska dock inte ha rösträtt i valberedningen. Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelsearvode, styrelseledamöter, styrelseordförande, ordförande på bolagsstämma, revisor och revisorsarvoden.

Övrig information

Årsredovisning, revisionsberättelse och fullständigt beslutsunderlag i övrigt kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida minst tre veckor före stämman. Handlingarna sänds, utan kostnad, på begäran till aktieägare som uppger sin postadress. Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Malmö i april 2020 Styrelsen för Hoodin AB

För mer information vänligen kontakta:

Marcus Emne, verkställande direktör, Hoodin AB (publ)
Tfn: +46 79-335 76 58
E-post: marcus@hoodin.com

Hemsida: www.hoodin.com

Om Hoodin

Bolaget är ett SaaS-bolag som har utvecklat en plattform för bevakning, hantering och återanvändning av digitalt innehåll. Hoodin automatiserar företags arbetsflöden och gör det möjligt att hitta relevant information som är central för kundens verksamhet. Plattformen gör arbetsflöden mer tids- och kostnadseffektiva för företag och kan anpassas till flera branscher och marknadssegment beroende på kundens behov. Ytterligare information avseende Bolaget finns på www.hoodin.com.