Alfa Laval AB (publ) Fjärde kvartalet och årsbokslut för 2017

Sammanfattning: fjärde kvartalet

Orderingången ökade med 16 procent* till MSEK 9 780 (8 709).
Nettoomsättningen ökade med 5 procent* till MSEK 10 112 (9 904).
Justerad EBITA**: MSEK 1 611 (1 488).
Justerad EBITA-marginal**: 15,9 (15,0) procent.
Resultat efter finansiella poster: MSEK 1 358 (877).
Nettoresultat: MSEK 1 061 (616). 
Resultat per aktie: SEK 2,52 (1,46).
Kassaflöde från rörelseverksamheten: MSEK 1 573 (1 925).
Påverkan på justerad EBITA av växelkurseffekter: MSEK 33 (141).
Påverkan på resultat efter finansiella poster av jämförelsestörande poster: MSEK (-400).

Sammanfattning: helåret 2017

Orderingången ökade med 13 procent* till MSEK 36 628 (32 060).
Nettoomsättningen minskade med 2 procent* till MSEK 35 314 (35 634).
Justerad EBITA**: MSEK 5 610 (5 553).
Justerad EBITA-marginal**: 15,9 (15,6) procent.
Resultat efter finansiella poster: MSEK 4 371 (3 325).
Nettoresultat: MSEK 2 988 (2 312). 
Resultat per aktie: SEK 7,09 (5,46).
Kassaflöde från rörelseverksamheten: MSEK 4 463 (4 979).
Påverkan på justerad EBITA av växelkurseffekter: MSEK 223 (478).
Påverkan på resultat efter finansiella poster av jämförelsestörande poster: MSEK (-1 500).

* Exklusive valutaeffekter. ** Alternativa nyckeltal, se sida 23.

Utsikter för det första kvartalet
”Vi förväntar att efterfrågan under det första kvartalet 2018 kommer att vara något lägre än i det fjärde kvartalet.”
Tidigare publicerade utsikter (25 oktober 2017):”Vi förväntar att efterfrågan under det fjärde kvartalet 2017 kommer att vara något högre än i det tredje kvartalet.”

Styrelsen kommer att föreslå årsstämman en utdelning om SEK 4,25 (4,25) per aktie.

Bokslutskommunikén för 2017 har granskats av bolagets revisorer, se granskningsrapporten på sida 24.

För mer information kontakta:
Peter Torstensson, Senior Vice President, Communications
Tel: +46 46 36 72 31
Mobil: +46 709 33 72 31
peter.torstensson@alfalaval.com

Gabriella Grotte, Ansvarig för Investor Relations
Tel: +46 46 36 74 82
Mobil: +46 709 78 74 82
gabriella.grotte@alfalaval.com 

Alfa Laval AB (publ)
Box 73
221 00 Lund
Sverige
Organisationsnummer: 556587-8054

Denna information är sådan information som Alfa Laval AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 januari 2018 klockan 7.30 CET.

Alfa Laval-img