Endomines företrädesemission övertecknad

Det preliminära resultatet av Endomines AB:s (publ) (“Endomines”) företrädesemission, för vilken teckningsperioden löpte ut den 26 januari 2018, visar att 22 019 485 aktier, motsvarande 105 procent av de erbjudna aktierna, har tecknats i företrädesemissionen. Cirka 94 procent av de erbjudna aktierna, eller 19 657 360 aktier har tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har 2 362 125 anmälningar om att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter mottagits, vilket motsvarar cirka 11 procent av de erbjudna aktierna. Därmed är företrädesemissionen övertecknad. Enligt villkoren för företrädesemissionen är teckningspriset 9 SEK per aktie i Sverige och 0,92 EUR per aktie i Finland. Genom emissionen kommer Endomines att tillföras cirka 189 miljoner SEK före emissionskostnader.

Slutligt teckningsresultat kommer att offentliggöras omkring den 31 januari 2018. Tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter kommer ske i enlighet med de tilldelningsprinciper som beskrivs i prospektet. Genom emissionen kommer det totala antalet aktier, efter registrering av företrädesemissionen, att öka med 20 972 550 från 10 486 275 till 31 458 825 och aktiekapitalet att öka med 136 331 314 SEK, från 83 890 200 SEK till 220 221 514 SEK.

De nya aktierna beräknas registreras hos Bolagsverket omkring den 7 februari 2018. Sista dagen för handel med betalda tecknade aktier (”BTA”) beräknas vara den 2 februari 2018. De nya aktierna beräknas tas upp till handel på Nasdaq Stockholm och Nasdaq Helsinki den 8 februari 2018.

Finansiell och legal rådgivare

Evli Bank är finansiell rådgivare och Hannes Snellman Advokatbyrå är legal rådgivare till Endomines i samband med Företrädesemissionen.

Kontaktperson och för mer information:

Saila Miettinen-Lähde

Verkställande direktör, Endomines AB, telefon + 358 40 548 3695

Denna information är sådan information som Endomines AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 januari 2018 kl. 17:15 CET

Om Endomines

Endomines AB är ett gruv- och prospekteringsbolag med fokus på guld. Guldbrytning sker i Pampalo och prospektering i östra Finland längs med Karelska Guldlinjen. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Endomines. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Endomines kommer endast att ske genom det prospekt som Endomines offentliggjort den 11 januari 2018.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Japan, Kanada, USA eller annan jurisdiktion där deltagande i nyemissionen skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Detta pressmeddelande får inte heller distribueras i eller till sådana länder eller något annat land/annan jurisdiktion om sådan distribution skulle innebära krav på sådana åtgärder eller på annat sätt strida mot tillämpliga regler. Åtgärder i strid med dessa restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier i Endomines har registrerats, eller kommer att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, beviljas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Det kommer inte att genomföras något erbjudande av sådana värdepapper till allmänheten i USA.

De värdepapper som beskrivs häri har varken godkänts eller underkänts av amerikanska Securities and Exchange Commission (SEC), någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om nyemissionen respektive riktigheten och tillförlitligheten av detta dokument. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Endomines aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Endomines AB-img