AlzeCure offentliggör delårsrapport för januari – juni 2021

Stockholm den 25 augusti, 2021. AlzeCure Pharma AB (publ) (FN STO: ALZCUR) publicerar idag bolagets delårsrapport för perioden januari – juni 2021, som finns att ta del av på bolagets hemsida: www.alzecurepharma.se/sv/section/investerare/finansiella-rapporter/

”AlzeCure fortsätter att utvecklas väl och enligt plan, och detta inom områden som blir alltmer aktuella och uppmärksammande, som till exempel i samband med den amerikanska läkemedelsmyndighetens (FDA) godkännande av ett nytt preparat vid Alzheimers sjukdom, det första på 18 år, vilket förväntas stärka intresset för Alzheimer-området. Under andra kvartalet erhöll vi också positiva och signifikanta resultat i vår kliniska fas Ib-studie med ACD440 mot neuropatisk smärta, ett projekt vi nu förbereder för en fas II-studie och ett pre-IND-möte med FDA. Vidare har vårt fokus varit riktat på att driva den pågående kliniska fas I-studien för ACD856 med inriktning på Alzheimers sjukdom samt att vidareutveckla substanser i vårt prekliniska smärtprojekt, TrkA-NAM, med målet att kunna välja en läkemedelskandidat för projektet under andra halvåret 2021. Med detta som bakgrund har vi på AlzeCure lagt ännu ett positivt och mycket aktivt kvartal bakom oss”.

Martin Jönsson, VD

Finansiell information april – juni 2021

Tal inom parentes avser motsvarande period föregående år.

 • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 0 KSEK (0).
 • Periodens resultat uppgick till –15 693 KSEK (–18 407).
 • Resultatet per aktie före utspädning uppgick till –0,42 SEK (–0,49).
 • Balansomslutning uppgick vid periodens slut till 82 030 KSEK (160 057).
 • Likvida medel uppgick vid periodens slut till 77 915 KSEK (153 325).

Finansiell information januari – juni 2021

Tal inom parentes avser motsvarande period föregående år.

 • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 0 KSEK (0).
 • Periodens resultat uppgick till –38 655 KSEK (–32 191).
 • Resultatet per aktie före utspädning uppgick till –1,02 SEK (–0,85).
 • Balansomslutning uppgick vid periodens slut till 82 030 KSEK (160 057).
 • Likvida medel uppgick vid periodens slut till 77 915 KSEK (153 325).

Väsentliga händelser januari – mars 2021
 

 • Bolaget utnämnde Dr. Märta Segerdahl Storck, legitimerad läkare och docent, till Chief Medical Officer (CMO). Märta tillträdde tjänsten 1 april och ansvarar för vår kliniska utvecklingsverksamhet samt ingår i AlzeCures ledningsgrupp.

Väsentliga händelser april – juni 2021
 

 • 19 april erhölls, något före plan, positiva och signifikanta effektdata från den kliniska fas Ib-studien med läkemedelskandidaten ACD440, som är inriktad mot neuropatisk smärta. Den tolererades också väl som en lokal behandling.
 • Eva Lilienberg invaldes i AlzeCures styrelse på ordinarie årsstämma den 17 maj. Eva förstärker bolaget ytterligare då hon har bred internationell regulatorisk och kommersiell erfarenhet.

Väsentliga händelser efter delårsperiodens slut

 • Inga väsentliga händelser har inträffat efter delårsperiodens slut.
   

Den fullständiga rapporten bifogas som PDF och finns tillgänglig på bolagets hemsida: www.alzecurepharma.se/sv/section/investerare/finansiella-rapporter/
 

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2021 kl. 08.00 CET.

För mer information, vänligen kontakta

Martin Jönsson, VD

Tel: +46 (0)70-786 94 43

E-post: martin.jonsson@alzecurepharma.com.

Om Alzecure Pharma AB (publ)
AlzeCure® är ett svenskt läkemedelsbolag som arbetar med att utveckla nya innovativa läkemedelsterapier för behandling av svåra sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet, såsom Alzheimers sjukdom och smärta – indikationer där det idag finns väldigt begränsad behandling att få. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market och utvecklar flera parallella läkemedelskandidater utifrån de tre forskningsplattformarna: NeuroRestore®, Alzstatin® och Painless.
 

NeuroRestore består av två symptomlindrande läkemedelskandidater där den unika verkningsmekanismen möjlig­gör flera indikationer – Alzheimers sjukdom, men även kognitiva störningar vid traumatisk hjärnskada, sömnapné och Parkinsons sjukdom. Plattformen Alzstatin fokuserar på att utveckla sjukdomsmodifierande och preventiva läkemedelskandidater för tidig behandling av Alzheimers sjukdom och består av två kandidater. Painless är bolagets forskningsplattform inom smärtområdet och innehåller två projekt: ACD440 som är en läkemedelskandidat i klinisk fas inriktad på neuropatisk smärta, samt TrkA-NAM som är inriktad på svåra smärttillstånd såsom osteoartrit. AlzeCure siktar på att driva de egna projekten genom preklinisk forskning och utveckling in i tidig klinisk fas och arbetar kontinuerligt med affärsutveckling för att hitta lämpliga utlicensieringslösningar med andra läkemedelsbolag.

FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, är bolagets Certified Adviser. För mer information, besök gärna www.alzecurepharma.se.