AlzeCures nyemission inför listning på Nasdaq First North Premier övertecknad

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE ELLER SYDAFRIKA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA, VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Erbjudandet i AlzeCure Pharma AB (publ) (”AlzeCure” eller ”Bolaget”) inför Bolagets listning på Nasdaq First North Premier blev övertecknat. Genom nyemissionen tillförs Bolaget cirka 200 MSEK före emissionskostnader. Beräknad första dag för handel i Bolagets aktie på Nasdaq First North Premier är den 28 november 2018 under kortnamnet ”ALZCUR”.

Anmälningsperioden för AlzeCures erbjudande avslutades den 16 november 2018. Erbjudandet riktades till institutionella investerare samt till allmänheten i Sverige och Danmark. När nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 14 285 715 till totalt 37 765 715. Efter nyemissionen har Bolaget över 1 000 aktieägare. Flertalet industriella, institutionella och kvalificerade investerare hade på förhand åtagit sig att teckna aktier för totalt cirka 155 MSEK, vilket motsvarar cirka 77 procent av erbjudandet. Bland de aktieägare som tecknat aktier på förhand kan nämnas William Gunnarsson, Alzheimerfonden och Peter Thelin.

Till följd av överteckningen kommer inte alla tecknare att kunna få tilldelning. Styrelsen har beslutat om tilldelning av tecknade aktier i enlighet med de tilldelningsprinciper som angavs i prospektet. Besked om tilldelning och betalning av aktier lämnas i enlighet med respektive förvaltares rutiner. De som inte tilldelats aktier får inget meddelande.

Styrelsen har beslutat att inte utnyttja sin utökningsoption.

Vi är mycket nöjda och stolta över det intresse som flertalet kvalitativa investerare har visat för vårt bolag under teckningsperioden. Vi kommer nu att fortsätta vår spännande och viktiga utveckling av symptomlindrande och sjukdomsmodifierande läkemedelskandidater mot hjärnans sjukdomar.”, kommenterar Johan Sandin, VD för AlzeCure.

För ytterligare information hänvisas till det prospektet som godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 6 november 2018 med anledning av erbjudandet inför den planerade listningen på Nasdaq First North Premier. 

Rådgivare

Vator Securities är Sole Global Coordinator och Bookrunner i samband med erbjudandet och Bolagets finansiella rådgivare. Hamilton Advokatbyrå är Bolagets legala rådgivare.

För mer information, vänligen kontakta
Johan Sandin, CEO
Tel: +46 703 738 824
johan.sandin@alzecurepharma.com

 
Denna information är sådan information som AlzeCure Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 november 2018, klockan 15:25 CET.

Om AlzeCure
AlzeCure Pharma är ett svenskt läkemedelsbolag som är aktivt inom forskning och utveckling av innovativa och effektiva läkemedel inom hjärnans sjukdomar, med ett primärt fokus på Alzheimers sjukdom. Bolaget utvecklar parallellt fem primära läkemedelskandidater utifrån de två plattformarna, NeuroRestore och Alzstatin. NeuroRestore består av symptomlindrande läkemedel där den primära läkemedelskandidaten, ACD855, är planerad att inleda kliniska Fas I-studier i december 2018. Bolagets andra plattform, Alzstatin, består av sjukdomsmodifierande och preventiva läkemedel. AlzeCure planerar att två till tre av Bolagets läkemedelskandidater kommer att befinna sig i kliniska studier under 2020. Genom en diversifierad läkemedelsportfölj som angriper centrala signalmekanismer i hjärnan möjliggörs även andra indikationer såsom kognitiva störningar vid traumatisk hjärnskada, sömnapné och Parkinsons sjukdom.

Viktig information
Denna kommunikation är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper. Denna kommunikation lämnas inte, och får ej offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, till USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika, eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i denna kommunikation har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Avsikten med informationen i detta pressmeddelande är endast att utgöra en bakgrund och syftar inte till att vara fullständig eller uttömmande. Inte i något syfte får någon tilltro fästas till informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet.

Denna kommunikation är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, ”Prospektdirektivet”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt. I de EES-medlemsländer, förutom Sverige, som har implementerat Prospektdirektivet är denna kommunikation endast avsedd för och riktad till kvalificerade investerare inom medlemsstaten på det sätt som avses i Prospektdirektivet, det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt registreras i medlemsstaten.