Amnode offentliggör Information Memorandum, IM

Den 5 juni 2018 inleds teckningstiden i Amnode AB:s (”Amnode”) företrädesemission av aktier. Med anledning därav offentliggörs härmed Bolagets memorandum. Memorandumet finns att tillgå via bolagets hemsida (www.Amnode.se) och på Spotlights hemsida (www.Aktietorget.se).

Företrädesemissionen i korthet

  • Företrädesemissionen genomförs i syfte att möjliggöra nödvändiga rationaliseringar för att öka lönsamheten samt inköp av nödvändig produktionsutrustning och stärka tillgången till rörelsekapital över sommaren och återstarten efter sommaruppehållet.
  • Teckningstiden löper 5 – 19 juni 2018. Endast kontant teckningslikvid för tecknade aktier.
  • Emissionskursen är satt till 0,050 kronor och emissionsbeloppet vid full teckning ca 7 mkr
  • Emissionen är säkerställd till ca 94 % genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.
  • Att inte deltaga i företrädesemissionen innebär en utspädning om ca 46 %.

Rådgivarna Göteborgs Corporate Finance (GCF) och Mangold Fondkomission AB(Mangold) kommer också att göra memorandum och anmälningssedlar tillgängliga via sina hemsidor (www.gcf.se) och (www.Mangold.se) . Mangold erbjuder också online teckning för anmälan att teckna utan företrädesrätt. Såväl handel med TT och BTA erbjuds.

För frågor rörande nyemissionen och teckning vänligen kontakta vårt emissionsinstitut

Mangold Fondkommission AB, ta@mangold.se, 08-503 015 80

Tidplan

5 juni                                                                         Offentliggörande av IM

5 juni – 15 juni 2018                                               Handel i teckningsrätter TR

5 juni – 19 juni 2018                                               Teckningsperiod

Amnode AB

Styrelsen

För mer information vänligen kontakta:

Lars Save, Ordförande

lars.save@empirgroup.se

+46 705 90 18 22