Annexin Pharmaceuticals genomför riktad emission om cirka 15 MSEK

Styrelsen i Annexin Pharmaceuticals AB (publ) (”Annexin Pharmaceuticals” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 26 maj 2020, beslutat om en riktad nyemission av 7 688 364 aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, varigenom Bolaget tillförs cirka 15 MSEK före emissionskostnader, motsvarande en teckningskurs om 1,951 SEK per aktie (”Riktade Emissionen”). Den Riktade Emissionen, som riktas till fyra större aktieägare i Bolaget, genomförs i syfte att finansiera slutförandet av den pågående fas 1-studien samt för att upprätthålla högt tempo i utvecklingen av läkemedelskandidaten ANXV som behandling av RVO.

Bakgrund & motiv
Annexin Pharmaceuticals fas 1-studie med Bolagets läkemedelskandidat ANXV som inleddes i slutet av 2020 har, såsom tidigare kommunicerats, försenats till följd av covid-19-pandemin. Bolaget bedömer att rekryteringen till fas 1-studien kommer att slutföras under sommaren 2021 så att säkerhet och tolerabilitet för en dos som kan ge behandlingseffekt i patienter med retinal venocklusion (RVO) kan säkerställas. Bolaget räknar även med att inom tre-fyra månader kunna visa att ANXV når näthinnan i patienter med RVO genom den tidigare beskrivna imagingstudien som bedrivs parallellt.

Dessa milstolpar lägger grunden för start av nästa fas i utvecklingsarbetet med ANXV, vilket är en fas 2-studie inom RVO som avses visa ”proof of concept” för en sannolik behandlingseffekt. Under våren har flera läkemedelsmyndigheter bekräftat utformningen av Bolagets utvecklingsplaner inom RVO och Bolaget anser det vara angeläget att upprätthålla gott tempo i utvecklingen av ANXV.

Den Riktade Emissionen

Styrelsen har idag, med stöd från bemyndigande lämnat av årsstämman den 26 maj 2020, beslutat att genomföra en riktad nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med den Riktade Emissionen, och skälen för avvikelse för aktieägarnas företrädesrätt, är att snabbt och kostnadseffektivt finansiera verksamheten fram till att mer konklusiva resultat från fas 1-studien och imaging-studien föreligger samt finansiera förberedande aktiviteter för att snabbt komma igång med fas 2-studien efter en kommande större finansiering.

Bolaget bedömer att ovan nämnda studieresultat kommer att underlätta för styrelse och aktieägare att fatta beslut om hur verksamheten, inklusive kommande fas 2-studier, ska finansieras. Styrelsens förväntan är att de resultat som erhålls kommer att motivera ett förslag till en extra bolagsstämma att genomföra en företrädesemission under andra halvåret 2021.

Bolaget har därför beslutat att, genom den Riktade Emissionen, emittera 7 688 364 nya aktier till en teckningskurs om 1,951 SEK per aktie. Teckningskursen har fastställts baserat på den genomsnittliga volymviktade betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden 19 maj 2021 till och med 25 maj 2021. Eftersom teckningskursen fastställts enligt ovan är det styrelsens bedömning att teckningskursen är marknadsmässig. Den Riktade Emissionen riktas till fyra större befintliga ägare, däribland Mikael Lönn och Arne Andersson. Genom den Riktade Emissionen tillförs Bolaget cirka 15 MSEK före emissionskostnader, vilket förväntas täcka kapitalbehovet till och med utgången av september 2021.

Genom den Riktade Emissionen ökar antalet aktier i Annexin Pharmaceuticals med 7 688 364, från 70 734 528 till 78 422 892 och aktiekapitalet ökar med 2 306 509,20 SEK, från 21 220 358,40 SEK till 23 526 867,60 SEK. Den Riktade Emissionen innebär således en utspädning för Annexin Pharmaceuticals befintliga aktieägare om cirka 9,8 procent.

Rådgivare
Redeye AB är finansiell rådgivare och Cirio Advokatbyrå AB är legal rådgivare i samband med den Riktade Emissionen.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Haegerstrand, VD, tel 070 – 575 50 37

Denna information är sådan information som Annexin Pharmaceuticals AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 maj 2021 kl. 21.45 CET.

Om Annexin Pharmaceuticals AB (publ)
Annexin Pharmaceuticals AB (publ) är ett världsledande bioteknikföretag inom Annexin A5-området, för behandling av olika hjärt- och kärlsjukdomar, som i dag är den vanligaste dödsorsaken. Bolagets biologiska läkemedelskandidat ANXV – ett humant rekombinant protein, Annexin A5 – är främst avsedd för akut behandling av patienter med skador och inflammation i blodkärlen. Bolaget har en omfattande patentportfölj för behandling av sjukdomar som uppstår på grund av skador och inflammation i blodkärlen. Annexin Pharmaceuticals har etablerat och optimerat en cell-linje för storskalig tillverkning av Annexin A5. Bolaget är baserat i Stockholm och är noterade på Nasdaq First North Growth Market, kortnamn ANNX. Redeye är Bolagets Certified Adviser. Tel. +46 (0) 8 121 576 90, email certifiedadviser@redeye.se.