Zutec Holding AB överväger en riktad nyemission om cirka 80 MSEK

 

EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN,

SYDAFRIKA, JAPAN, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON

ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA

I STRID MED GÄLLANDE REGLER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT OFFENTLIGT

ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I ZUTEC.

Zutec Holding AB (publ) (“Zutec” eller ”Bolaget”) har uppdragit åt Skandinaviska Enskilda

Banken att utreda förutsättningarna att genomföra en riktad nyemission om cirka 80 MSEK till

institutionella investerare. Bolagets huvudaktieägare Athanase Industrial Partner (”Athanase”)

har åtagit sig att teckna aktier motsvarande ett värde om cirka 37 MSEK. Den riktade

nyemissionen är villkorad av godkännande på den extra bolagstämman som förväntas hållas

omkring den 11 juni 2021, dock senast den 1 juli 2021, samt att ökningen av aktiekapitalet är

registrerad vid Bolagsverket senast den 15 juli 2021.

Den riktade nyemissionen avses att genomföras genom en accelererad bookbuilding-process,

som påbörjas direkt efter detta offentliggörande och som kan komma att avslutas med kort

varsel. Ett särskilt pressmeddelande kommer att offentliggöras efter slutförd bookbuildingprocess

och prissättningen av den riktade nyemissionen.

Investerare kommer att erbjudas interimsaktier, som kommer att omvandlas till stamaktier

efter godkännande av den riktade nyemissionen vid den extra bolagsstämman. Bolagets

huvudaktieägare Athanase som innehar motsvarande cirka 47 procent av aktierna och

rösterna i Zutec, har åtagit sig att rösta för beslut om nyemissionen på den extra

bolagsstämman och att inte avyttra några av dessa aktier före den extra bolagsstämman.

Athanase, Bolaget, bolagsledningen och styrelsen har, med förbehåll för sedvanliga villkor,

åtagit sig att inte avyttra respektive emittera aktier (s.k. lock-ups) under en period som upphör

90 dagar efter att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket.

Bolaget avser att använda kapitaltillskottet från den riktade emissionen till att finansiera

fortsatt organisk tillväxt genom initiativ inom försäljning, marknadsföring och

produktutveckling, samt till förvärvsändamål.

Skälet till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget på ett skyndsamt sätt ska

kunna säkra Bolagets kapitalbehov för verksamheten samt att bredda ägarbasen med

institutionella investerare.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Gustave Geisendorf, VD,

Telefon: +353 1 21 3565,

e-mail: gustave.geisendorf@zutec.com

Denna information är sådan som Zutec är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s

marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående

kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 maj 2021 kl 17:31.

Om Zutec Holding AB (publ)

Zutec är en leverantör av cloudbaserad mjukvara för byggindustrin med verksamhet i Dublin,

Abu Dhabi, London och Melbourne. Zutec Holding AB (publ) är noterat på Nasdaq First North

Growth Market och Redeye AB är Bolagets Certified Adviser (Tel. +46 8 121 576 90,

certifiedadviser@redeye.se, www.redeye.se).

Viktig information

Publicering, distribution eller offentliggörande av detta pressmeddelande kan i vissa

jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i

jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig

själva om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om,

eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion,

varken från Zutec eller från någon annan.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa

eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som avses här får inte säljas i USA utan att de

registreras eller undantas från registrering enligt US Securities Act från 1933, med ändringar

(”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller undantas

från registrering eller innefattas i en transaktion som inte omfattas av registrering enligt

Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera något värdepapper som avses här i USA

eller att göra ett offentligt erbjudande av värdepapperen i USA. Informationen i detta

pressmeddelande får inte publiceras, distribueras eller offentliggöras, direkt eller indirekt, helt

eller delvis, i eller till USA, Australien, Kanada, Hongkong, Israel, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika,

Schweiz eller någon annan jurisdiktion där publiceringen, distributionen eller

offentliggörandet av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle

kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i

strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende

värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet

som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna

utnyttjas av, ”kvalificerade investerare” (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning

(EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act

2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör

investeringar och som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i

den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005

(”Ordern”); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i

Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller

en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för

relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer

som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta

pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.