Kommuniké från extra bolagsstämma den 7 september 2021 i Zutec Holding AB (publ)

Extra bolagsstämman i Zutec Holding AB, 559136-0317 (”Bolaget”) ägde rum idag den 7 september 2021. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin genomfördes stämman med enbart poströstning, utan fysiskt deltagande.

Stämman beslutade med erforderlig majoritet i enlighet med nedan:

Ändring av bolagsnamn till BuildData Group AB

Stämman beslutade att ändra Bolagets namn till BuildData Group AB och därmed anta en ny bolagsordning.

Val av nya styrelseledamöter

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara sex och att Gareth Burton och Melanie Dawson ska väljas till nya ledamöter av styrelsen samt att Stefan Charette ska väljas som styrelsens ordförande.

Styrelsen består efter stämman av: Stefan Charette (styrelseordförande), Mikael Näsström, Erik Gabrielson, Per Åkerman, Gareth Burton och Melanie Dawson.

För mer information, vänligen kontakta:

Gustave Geisendorf, VD i Zutec Holding AB (publ)

Tel: +353 1 201 3565

E-mail: gustave.geisendorf@zutec.com
 

Om Zutec

Zutec är ett niche molnbaserat mjukvarubolag inriktat på byggbranschen med kontor i Dublin, London och Melbourne.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market och Bolagets Certified Adviser är Redeye AB, tel. +46 8 121 576 90, certifiedadviser@redeye.se, www.redeye.se