Anställd och fd anställda förvärvar 462 800 aktier från Optionsprogram 2015-2018

Under våren 2015 förvärvade fyra anställda 445 000 teckningsoptioner a 18 öre i Optionsprogram 2015/ 2018. Under teckningstiden i juni 2018 hade samtliga fyra anmält och erlagt betalning för att förvärva motsvarande aktier. Ursprunglig lösenkurs var 3 kr per aktie och ursprungliga antal optioner var 445 000 st, men i enlighet med optionsvillkoren för att eliminera utspädningseffekt vid RLS nyemissioner under 2016 respektive 2017 blev den korrigerade och slutliga kursen 2,89 kronor och antalet optioner 462 800 st.

Aktiekapitalet höjdes med ca 52 291,96 kronor. Utspädningseffekt avseende befintliga aktier på 58 734 895 blev 0,8%. Det nya antalet aktier är 59 197 695 st.

Av de utställda aktierna förvärvade fd verkställande direktören Kenth Hanssen 176 800 aktier och Försäljnings- och marknadschef Magnus Olsson 135 200 aktier. Resterande aktier förvärvades av två fd anställda.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Annelie Skafte Persson, CFO RLS Global AB, 0707-909558, annelie.skaftepersson@rlsglobal.se 

Peter Hentschel, Ordförande RLS Global AB, 0703-592911p.hentschel@telia.com

Denna information är sådan information som RLS Global är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 juli 2018 kl. 12.00

RLS Global AB är ett medicintekniskt bolag inom Life Science. Baserad på bolagets unika hypoklorit-plattform, utvecklar och säljer RLS produkter för några av våra vanligaste sjukdomar inom sår- och dentalvård. RLS har en portfölj av starka varumärken, bland andra ChloraSolv®, Perisolv® och Carisolv®. Bolaget är noterat på Nasdaq First North och Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser. Läs mer på www.rlsglobal.se