Apportemission beslutad i samband med genomförandet av förvärvet av majoriteten av aktierna i QQM Fund Management AB har registrerats hos Bolagsverket

Styrelsen i Nowonomics AB (publ), org.nr 556990-1795 (”Bolaget”), beslutade vid styrelsemöte den 1 februari 2022, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 26 februari 2021, att emittera 399 542 aktier i en riktad nyemission till säljarna av de förvärvade aktierna i QQM Fund Management AB (”QQM” respektive ”Förvärvet”), utgörande köpeskillingen för de förvärvade aktierna i QQM (”Apportemissionen”). Vi har tidigare kommunicerat att aktiekapitalet max ska öka med 348.086 aktier men det korrekta antalet aktier som nyemissionen ökat är 399.542. Ytterligare information om Förvärvet och Apportemissionen framgår av pressmeddelanden publicerade den 24 juni 2021 respektive den 2 februari 2022.

Bolagsverket har idag registrerat Apportemissionen. I och med registreringen av Apportemissionen ökar Bolagets aktiekapital med 69 048,4585 kronor till totalt 1 470 351,5148 kronor och antalet aktier i Bolaget ökar från 8 108 500 till 8 508 042 aktier.

För mer information, kontakta:
Rutger Selin, VD Nowonomics AB (publ), telefon + 46 70 931 64 28.

Om Nowonomics AB (publ)
NOWO, Nowonomics AB (publ) föddes ur en frustration om att människor bekymrar sig om sin levnadsstandard när de blir pensionärer. Ett steg i taget hjälper vi våra medlemmar att trygga sin framtid medan de kan fortsätta leva precis som de gör idag.NOWO har som mål att främja sparande inför pensionen och utvecklar därför egna verktyg och lösningar tillsammans med våra samarbetspartners för att förenkla, utbilda och hjälpa våra medlemmar att få en bättre ekonomisk situation. 

Bolagets Mentor är Aktieinvest FK AB som nås på Rutger.Ahlerup@aktieinvest.se eller tel: +46 739 496 250