Aptahem AB offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. 

Styrelsen i Aptahem AB (”Aptahem” eller ”Bolaget”) har, med anledning av Bolagets förestående företrädesemission av units om cirka 61,8 MSEK (”Företrädesemissionen”) som offentliggjordes den 17 augusti 2021, upprättat ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) som idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Aptahems hemsida (www.aptahem.com) och Nordic Issuings hemsida (www.nordic-issuing.se).

Offentliggörande av Prospektet

Prospektet har upprättats med anledning av Företrädesemissionen och har idag, den 24 augusti 2021, godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.aptahem.com) och Nordic Issuings hemsida (www.nordic-issuing.se). Prospektet kommer även finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se). Anmälningssedel kommer att finnas tillgänglig på Bolagets samt Nordic Issuings respektive hemsidor från och med den 27 augusti 2021.

Sammanfattning av Företrädesemissionen

  • Vid full teckning av units i Företrädesemissionen kommer Bolaget initialt att tillföras cirka 61,8 MSEK före emissionskostnader.
  • Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner serie TO 7 tillförs Aptahem ytterligare cirka 8,8–54,0 MSEK före emissionskostnader.
  • Företrädesemissionen omfattar högst 12 868 023 units där varje unit består av fyra (4) nya aktier och tre (3) teckningsoptioner serie TO 7. Totalt omfattar Företrädesemissionen därmed högst 51 472 092 aktier och högst 38 604 069 teckningsoptioner serie TO 7.
  • Den som på avstämningsdagen den 25 augusti 2021 är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna units i Företrädesemissionen. En (1) befintlig aktie innehavd på avstämningsdagen berättigar till en (1) uniträtt. Sex (6) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit.
  • Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 4,80 SEK per unit, vilket motsvarar en teckningskurs om 1,20 SEK per aktie. Teckningsoptioner serie TO 7 utges vederlagsfritt.
  • Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper under perioden 27 augusti – 10 september 2021.
  • Aptahem har erhållit teckningsförbindelser om cirka 1 MSEK och emissionsgarantier om cirka 48,5 MSEK, motsvarande totalt cirka 80 procent av Företrädesemissionen.

Tidplan för Företrädesemissionen

23 augusti 2021 Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter.
24 augusti 2021 Första dag för handel i Bolagets aktier exklusive rätt att erhålla uniträtter.
25 augusti 2021 Avstämningsdag för erhållande av uniträtter.
27 augusti 2021 – 10 september 2021 Teckningsperiod för Företrädesemissionen.
27 augusti 2021 – 7 september 2021 Handel med uniträtter.
27 augusti 2021 – omkring vecka 39 2021 Handel med BTU.
15 september 2021 Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen.

Omräkning av teckningsoptioner serie TO 6

Till följd av Företrädesemissionen kommer Aptahem, i enlighet med de fullständiga optionsvillkoren för utgivna teckningsoptioner serie TO 6, genomföra en omräkning av utnyttjandevillkoren. Omräkningen kommer ske efter att teckningsperioden för Företrädesemissionen avslutats den 10 september 2021. Slutlig omräkning kommer att offentliggöras av Bolaget via pressmeddelande innan utnyttjandeperioden för teckningsoptioner serie TO 6 inleds den 16 september 2021. Fullständiga optionsvillkor för teckningsoptioner serie TO 6 finns tillgängliga på Aptahems hemsida, www.aptahem.com.

Rådgivare

Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Aptahem i samband med Företrädesemissionen. Nordic Issuing agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information:

Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
Epost:
ml@aptahem.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2021.

Kort om Aptahem

Aptahem AB (Spotlight: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamerbaserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1, bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter. Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Aptahem. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna units i Aptahem kommer endast att ske genom det Prospekt som offentliggjorts av Bolaget den 24 augusti 2021. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt offentliggjorts på Bolagets webbplats, www.aptahem.com. Finansinspektionens godkännande av Prospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av Bolagets aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper. Detta pressmeddelande är dock inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Aptahem. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i Prospektet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela Prospektet. Detta pressmeddelande utgör marknadsföring i enlighet med artikel 2 k i Prospektförordningen.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Aptahem har registrerats, och inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper (”Värdepapper”) till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129. I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”investment professionals” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); (ii) ”high net worth entities” etc. som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften; eller (iii) sådana andra personer som sådan investering eller investeringsaktivitet lagligen kan riktas till enligt Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.