Aptahems teckningsoption av serie TO4 nyttjades till cirka 85 %

Den 11 november 2019 avslutades nyttjandeperioden av de teckningsoptioner av serie TO4 som emitterades i samband med Aptahems AB:s (”Aptahem” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units under hösten 2018. Totalt nyttjades 5 382 844 teckningsoptioner av serie TO4 för teckning av lika många aktier vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 84,8 %. Aptahem tillförs därmed cirka 11,8 MSEK före emissionskostnader, vilka uppgår till cirka 0,6 MSEK.

Aptahems aktiekapital kommer att öka med 1 223 373,6413 SEK och antalet aktier kommer att öka med 5 382 844. Efter registrering hos Bolagsverket uppgår Aptahems aktiekapital till 10 885 797,3168 kronor fördelat på 47 897 508 aktier.

Aptahems VD Mikael Lindstam kommenterar: ”Vi är mycket glada över det förtroende som våra aktieägare visat genom det positiva utfallet och den höga teckningsgraden i TO:n. Med en påfylld kassa ser vi nu framemot den fortsatta utvecklingen av Apta-1. Först och främst inväntar vi den nya batchen av Apta-1 vilken vi ska använda till att färdigställa sista delen i den prekliniska toxikologin, dvs. GLP-tox. Nu är det full fart framåt som gäller.”

Rådgivare
Corpura Fondkommission AB var finansiell rådgivare i samband med optionslösen. Aqurat Fondkommission AB agerade emissionsinstitut.

För ytterligare information:
Aptahem AB

Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
E-post: ml@aptahem.com 

Denna information är sådan information som Aptahem AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 november 2019. 

Om Aptahem
Aptahem AB (Spotlight: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamer-baserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1, bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter. Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners.