Årsstämma i Modus Therapeutics Holding AB (publ)

Idag har årsstämman 2022 hållits i Modus Therapeutics Holding AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades av årsstämman (samtliga i enlighet med de förslag som presenterats i kallelsen till årsstämman som hållits tillgänglig på bolagets webbplats www.modustx.com

På Modus årsstämma den 11 maj 2022 beslutades bland annat följande:  

  • Att ingen utdelning skulle lämnas.
  • Att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning.
  • Att styrelsen ska bestå av tre ledamöter utan suppleanter.
  • Att omvälja styrelseledamöterna Viktor Drovta, Ellen Donnelly och Torsten Goesch samt att omvälja Viktor Drovta till styrelsens ordförande.
  • Att omvälja Ernst & Young Aktiebolag som revisor.
  • Att anta principer för utseende av valberedning, i enlighet med valberedningens förslag.
  • Att anta en ny bolagsordning varigenom bestämmelserna om aktiekapitalets och aktiernas gränser ändras.
  • Att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av nya aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.

För mer information om Modus Therapeutics, vänligen kontakta:

John Öhd, VD, Modus Therapeutics

Telefon: +46 (0) 70 766 80 97

E-post: john.ohd@modustx.com

Certified Adviser

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB

Telefon: +46 11 32 30 732

E-post: ca@skmg.se

***

Om Modus Therapeutics och sevuparin

Modus Therapeutics är ett svenskt bioteknikföretag med huvudkontor i Stockholm som utvecklar sevuparin med fokus på sjukdomar med högt medicinskt behov. Företagets fokus i närtid är att utveckla sevuparin för patienter med sepsis/septisk chock som är ett allvarligt och ofta dödligt tillstånd. Modus Therapeutics är noterat på Nasdaq First North Growth market (“MODTX”). Mer information finns på www.modustx.com

Sevuparin är ett innovativt patenterat polysackaridläkemedel i klinikfas med en multimodal verkningsmekanism, inklusive antiinflammatoriska, anti-adhesiva och antiaggregerade effekter. Sevuparin är en heparinoid med markant försvagade antikoagulationsfunktioner som gör att väsentligt högre doser kan ges jämfört med vanliga heparinoider, utan risk för blödningsbieffekter.