Avstämningsdag avseende Abelco Investment Group ABs (publ) teckningsoptioner (TO2) till samtliga befintliga aktieägare är satt till 10 juni 2019

Den av Abelco Investment Group AB (publ) [Abelco] tidigare aviserade kvittningsemissionen om 9,3 MSEK har registrerats hos Bolagsverket. I samband med genomförandet av finansieringen vill Abelco förtydliga att bolaget kommer att ge ut vederlagsfria teckningsoptioner till samtliga befintliga aktieägare, för att reducera utspädningseffekten. För varje fyrtal (4) per avstämningsdagen den 10 juni 2019 innehavda aktier i Abelco erhålles en (1) teckningsoption (TO2) vederlagsfritt.

Sista dag för handel i Abelcos aktie inklusive rätt att erhålla teckningsoptioner är den 7 juni 2019.

Utnyttjande av teckningsoptionerna

Teckning av nya aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner (TO2) kan ske från och med den 1 juni 2021 till och med den 30 juni 2021.

Lösenpriset för teckningsoptionerna har satts till 0,09 SEK.

Teckningsoptionerna (TO2) kommer att tas upp till handel på NGM Nordic MTF. Första handelsdag kommer att meddelas via pressmeddelande.

Villkor för teckningsoption (TO2)

Villkoren för teckningsoptionerna (TO2) är publicerade på Abelcos hemsida (www.abelco.se).

För mer information, vänligen kontakta:

Sven Hattenhauer, VD
Abelco Investment Group AB (publ)
E-post: sven.hattenhauer@abelco.se
Telefon: +46 72 303 71 00

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) engagerar sig i bolag enligt strategin: investeringar till rimlig värdering med goda förutsättningar till börsnotering. Abelco skapar därmed investeringsförutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå.

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj 2018.