Avstämningsdag avseende Abelco Investment Group ABs (publ) teckningsoptioner (TO3) till samtliga befintliga aktieägare är den 25 mars 2020

Den av Abelco Investment Group AB (publ) tidigare aviserade riktade nyemissionen om ca 89,9 MSEK avseende förvärv av Fatfish Global Ventures AB har registrerats hos Bolagsverket. I samband med genomförandet av emissionen vill Abelco förtydliga att bolaget, från det helägda dotterbolaget Abelco Option AB, kommer att överlåta vederlagsfria teckningsoptioner till samtliga befintliga aktieägare. För varje niotal (9) per avstämningsdagen den 25 mars 2020 innehavda aktier i Abelco erhålls en (1) teckningsoption (TO3) vederlagsfritt.

Sista dag för handel i Abelcos aktie inklusive rätt att erhålla teckningsoptioner är den 23 mars 2020

Utnyttjande av teckningsoptionerna

Teckning av nya aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner (TO3) kan ske från och med den 1 juni 2020 till och med den 30 juni 2020.

Lösenpriset för teckningsoptionerna har satts till 0,12 SEK.
Teckningsoptionerna (TO3) kommer att tas upp till handel på NGM Nordic MTF. Första handelsdag kommer att meddelas via pressmeddelande.

Villkor för teckningsoption (TO3)

Villkoren för teckningsoptionerna (TO3) skall publiceras på Abelcos hemsida (www.abelco.se) utan dröjsmål.

 

 

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Rooth, VD
Abelco Investment Group AB (publ)
E-post: Johan.rooth@abelco.se
Telefon: +46 73 5367733

____________________________________________________________________________________

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) engagerar sig i bolag enligt strategin: investeringar till rimlig värdering med goda förutsättningar till börsnotering. Abelco skapar därmed investeringsförutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå.

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18-03-2020.