Bayn Europes teckningsoption tecknades till 87,78 procent

Bayn Europe AB (publ) (”Bayn Europe” eller ”Bolaget”) teckningsoptioner i form av serie TO 4 tecknades till 87,78 procent vilket innebär att företaget tillförs cirka 4,9 miljoner kronor före emissionskostnader om cirka 50 tusen kronor.

Bayn Europe har avslutat lösenperioden för teckningsoptioner av Serie TO4 som löpte mellan 13 juni 2019 – 18 juni 2019 och som emitterades till alla aktieägare i samband med Bolagets riktade emission som genomfördes under februari 2019. Utfallet visar att totalt har tecknats 4 436 816 aktier till teckningskursen 1,10 SEK per aktie, motsvarande en teckningsgrad om cirka 87,78 procent. Bolaget tillförs således cirka 4,9 MSEK före emissionskostnader.

Vi är mycket nöjda med utfallet. Jag vill rikta ett varmt tack till alla aktieägare som valt att nyttja sina teckningsoptioner och som därmed visat sitt långsiktiga stöd till bolaget”, säger Bayn Europes vd Patrik Edström.

Antal aktier och aktiekapital
Totalt tecknades 4 436 816 nya aktier i den nu avslutade lösenperioden. Bolaget tillförs därmed totalt 4 880 498 kronor före emissionskostnader, som beräknas uppgå till cirka 50 tusen kronor. Teckningsgraden uppgick således till 87,78 procent.

Genom lösen av teckningsoptioner ökar det totala antalet utestående aktier i Bayn Europe med 4 436 816 från 31 044 078 aktier till 35 480 894 aktier. Aktiekapitalet ökar därmed med 976 099 kronor till 7 805 797 kronor. Smärre korrigeringar av ovanstående kan komma att ske i samband med emissionens registrering.

Automatisk omvandling av nytecknade aktier (”Interimsaktier”) kommer att ske så snart registrering av emissionen har skett hos Bolagsverket, vilket beräknas ske under juli 2019. Omvandling sker utan vidare avisering till innehavaren.

För mer information, kontakta Patrik Edström, VD på Bayn Europe AB, e-mail pe@bayn.se

Om Bayn Europe:
Bayn är en oberoende utvecklare inom sockerreducering och erbjuder marknaden kostnadseffektiva råvaruingredienser samt totallösningar för sockerreducering. Från naturliga råvaror skapar Bayn nya, sötade produkter med lågt kaloriinnehåll. Bolagets lösningar, utvecklade genom vetenskaplig forskning, ger innovativa, hälsosamma recept i nära samarbete med våra kunder inom den globala livsmedelsindustrin.

Bayn är listat på Nasdaq Stockholm, First North, under kortnamnet BAYN.
Mangold Fondkommission AB är företagets certified adviser. Telefon +46-8-5030 1550, e-mail CA@mangold.se
Ytterligare information avseende bolaget finns på www.bayneurope.com

Denna information är sådan information som Bayn Europe AB är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 juni 2019 kl 11.20 CET.