Beslut från extra bolagsstämma i myFC Holding AB (publ)

Vid dagens extra bolagsstämma i myFC Holding AB (publ) beslutades i enlighet med styrelsen förslag att genomföra en företrädesemission av aktier och teckningsoptioner (“Units”), en övertilldelningsoption avseende Units, en riktad emission av Units till garanterna i företrädesemissionen samt om ändring av bolagsordningen.

Bolagsstämman fattade nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag och beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats www.myfcpower.com.

  • Beslut att ändra bolagsordningens gränser för aktiekapital till lägst 3 508 772 och högst 14 035 088 kronor samt antal aktier till lägst 60 000 000 och högst 240 000 000.
  • Beslut om emission av 55 860 069 Units med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningskursen är 1 krona per Unit, motsvarande 1 krona per aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt. Avstämningsdag för företrädesemissionen är 2 april 2019 och teckningsperioden löper från och med den 5 april 2019 till och med den 24 april 2019. Ett prospekt med anledning av företrädesemissionen kommer offentliggöras snarast efter det godkänts av Finansinspektionen.
  • Beslut om en s k övertilldelningsoption att vid överteckning av företrädesemissionen ge ut ytterligare högst 13 965 018 Units. Teckningsberättigade är, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, de som anmält sig för teckning utan företrädesrätt i företrädesemissionen men som på grund av överteckning inte kunnat tilldelas aktier. Styrelsen beslutar om tilldelning.
  • Beslut om en emission om högst 4 000 000 Units till garanterna i företrädesemissionen.

Denna information är sådan information som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 mars 2019 kl. 16:00 CET.  

Vid frågor, vänligen kontakta:
myFC Press Office
E-mail: press@myfc.se
Telefon: +46 (0) 738 09 33 83

Certified Advisor:
Avanza Bank
E-mail: corp@avanza.se
Telefon: +46 (8) 409 421 20

Om myFC
myFC är ett svenskt innovationsföretag, världsledande inom mikrobränsleceller. myFC utvecklar teknologi där batterier och bränsleceller samexisterar och som laddas med ett grönt, vätgasskapande bränsle bestående av vatten, salt och reaktionskomponenter. Företagets erbjudande LAMINA MAX, LAMINA INcase och JAQ Hybrid riktar sig mot smartphoneindustrin medan LAMINA REX vänder sig till fordonsindustrin. myFC grundades 2005 och noterades i maj 2014 på NASDAQ | First North. Huvudkontoret ligger i Stockholm. För mer information, besök www.myfcpower.com