Beslut om riktad konvertibelemission till Brofund Group AB

Raybaseds styrelse har den 19 augusti 2019, i kraft av den extra bolagsstämmans bemyndigande, beslutat genomföra en riktad emission, av ett tvåårigt konvertibellån, till Brofund Group AB om 5 000 000 kr till 5,0 procents ränta. Konverteringskursen är 1,85 SEK. 

För mer information, vänligen kontakta:

Jonas Almquist
VD, Raybased AB (publ)  
Telefon: +46 702 58 38 88
jonas.almquist@raybased.com
   

Lennart Olving                                   
Styrelseordförande, Raybased AB (publ)                                                            
Telefon: +46 703 19 48 00                            
lennart.olving@raybased.com

Om Raybased AB (publ)
Raybased är ett svenskt PropTech-bolag med ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation. Nätverket övervakar, styr och optimerar tekniska system i fastigheter t.ex. värme, kyla, ventilation och belysning. Det kommunicerar med befintliga fastighetssystem på marknaden och möjliggör enkel integration mot framtida
IoT-tjänster. Raybased gör fastigheter smarta, enkelt. www.raybased.com
Bolaget är listat på Spotlight www.spotlightstockmarket.com

Denna information är sådan information som Raybased är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 augusti 2019.