Beslut vid Arjos årsstämma 2024

Arjo AB (publ) höll årsstämma torsdagen den 18 april 2024 i Malmö. Vid årsstämman fattades följande beslut:

Fastställande av balans- och resultaträkning

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2023.

Utdelning

I enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag bestämde årsstämman utdelningen till 0,90 kronor per aktie. Avstämningsdagen för rätt till utdelning fastställdes till den 22 april 2024 och utdelningen kommer att utsändas av Euroclear Sweden AB med start den 25 april 2024.

Ansvarsfrihet

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Val av styrelse

Till styrelseledamöter omvaldes Johan Malmquist (ordförande), Carl Bennet, Eva Elmstedt, Dan Frohm, Ulf Grunander, Carola Lemne och Joacim Lindoff, samt nyvaldes Ulrika Dellby.

Arvode till styrelsen

Arvode till styrelsen beslutades utgå med ett sammanlagt belopp om 5 867 400 kronor exklusive utskottsarvode, varav 1 649 400 kronor till ordföranden och 703 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna som inte är anställda i koncernen. Årsstämman beslutade vidare att ersättning för arbete i revisionsutskottet ska utgå med 292 000 kronor till ordföranden och 146 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna, samt att ersättning för arbete i ersättningsutskottet ska utgå med 156 800 kronor till ordföranden och 111 400 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.

Val av revisorer

Till bolagets revisor omvaldes revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för en mandatperiod om ett år. Revisionsbolaget har meddelat att Vicky Johansson kommer att vara huvudansvarig revisor. Det beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade att godkänna de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

Ersättningsrapport

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen för räkenskapsåret 2023.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Maria Nilsson, EVP Communications & Public Relations

Tel: +46 734 244 515

Email: maria.nilsson@arjo.com

 

Sara Ehinger, VP Investor Relations & Corporate Communications

Tel: +46 723 597 794

Email: sara.ehinger@arjo.com

 

Om Arjo

På Arjo är vi övertygade om att goda förutsättningar för mobilitet i vårdmiljöer är en central del av att erbjuda vård av hög kvalitet. Våra produkter och lösningar för patientförflyttning, hygien, desinfektion, diagnostik, behandling av bensår, förebyggande av trycksår och ventrombos samt våra sjukvårdssängar, är utformade för att främja mobilitet, säkerhet och värdighet i alla vårdsituationer. Med över 65 års erfarenhet av att förbättra vardagen för patienter och vårdgivare, och ett globalt team på över 6 500 personer arbetar vi ständigt för att skapa bättre resultat för människor som möter utmaningar inom mobilitet.