Betalning erlagd av emissionslikvid

Recyctec Holding AB (publ) (”Bolaget”), noterat på Spotlight Market, meddelar att full betalning av emissionslikvid har erlagts. Emissionslikviden uppgår till 8,0 MSEK

Styrelsen för Bolaget meddelar att full betalning i den pågående riktade nyemissionen har erlagts.  Den 1 juni meddelade styrelsen att beslut fattats om att förlänga tiden för betalning till den 6 juni 2018. Styrelsen meddelade den 9 maj 2018 att emissionen hade övertecknats. Deltagare i emissionen har också kommunicerats den 9 maj 2018. Beslut av den riktade nyemissionen fattades den 24 april 2018, och godkändes formellt på årsstämman den 30 maj 2018. Formell tilldelning har skett av styrelsen efter årsstämmans beslut.

16 000 000 B-aktier har tecknats med kursen 0,50 kronor per aktie vilket har gett beloppet 8 000 000 kronor (maximalt antal och belopp exklusive överteckning).

För fullständiga emissionsvillkor hänvisas till pressmeddelande från den 24 april 2018, den 9 maj 2018 och bokslutskommunikén den 31 maj 2018.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niklas Ekman, VD                                   Carl Knutsson, CFO

E-post: niklas.ekman@recyctec.se    E-post: carl.knutsson@recyctec.se

Tel: 0731-47 72 80                                Tel: 0708-55 79 12

Denna information är sådan information som Recyctec Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 juni 2018.


Om Recyctec Holding AB
Recyctec har utvecklat en metod för att återvinna etylen- och propylenglykol. Genom metoden kan ett kretslopp av en ändlig resurs skapas.

Recyctec tar emot använd glykol som annars blir skickad till förbränning eller blir utsläppt i naturen. Bolaget arbetar med de 17 globala målen i FN:s Agenda 2030, och speciellt med mål nummer 9, 11, 12 och 15 i egen regi och via samarbetspartners.

EarthCare är en återanvänd och förädlad glykol som säljs under eget varumärke i egen regi och via samarbetspartners av Recyctec. Från en tidigare använd glykol är den renad på anläggningen i Jönköping och återställd till sitt ursprungliga skick.